Skaitymo laikas 11 minučių

Pagrindinės Paslaugos teikimo sąlygos

Nustatomos pagrindinės Šalių pareigos ir teisės, jų atsakomybės sritis ir nesutarimų, susijusių su Paslaugų teikimu, sprendimo tvarka.

1. MÕISTED

Pirkėjas
juridinis asmuo, kuris, vykdydamas savo ekonominę ar profesinę veiklą, perka, prekiauja arba naudoja kilmės garantijas.

Soldera
juridinis asmuo, kuris Registre turi kilmės garantijos sąskaitą ir remdamasis Sutartimi, vykdo operacijas su kilmės garantijomis trečiosios šalies (t. y. Nario) vardu, tačiau savo vardu, tačiau neturi jokių gamybos įrenginių ir negamina elektros energijos.

Soldera Platforma
Soldera technologinis sprendimas, kuriuo supaprastinamas ir automatizuojamas ryšys, keitimasis duomenimis ir apskaita tarp šalių sudarant pardavimo sandorius su kilmės garantijomis.

Sutartis
teisiškai įpareigojantis konsignacijos susitarimas tarp šalių dėl Paslaugų teikimo, apimantis Sutarties bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.

Narys
fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro Sutartį vykdydamas savo ūkinę ar profesinę veiklą ir kaip rinkos dalyvis gamina elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje esančiame gamybos įrenginyje.

Šalis arba šalys
Soldera ir Narys minimi atskirai arba kartu.

Kilmės garantija
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu nustatyta tvarka (dokumentas Nr. XI-1375, išduotas AB Litgrid sistemos operatoriaus, Registro kodas 302564383) sistemos operatoriaus Nariui išduotas elektroninis dokumentas, patvirtinantis, kad elektros energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Registras
elektroninė kilmės garantijų duomenų bazė, kurią įsteigė ir tvarko AB Litgrid      kaip sistemos operatorius, valdanti kilmės garantijų išdavimą, naudojimą, eksportą, importą ir galiojimo pabaigą.

Registro taisyklės
Registro naudojimo sąlygos, kurias parengė ir paskelbė AB Litgrid, ir standartizuotas Europos kilmės garantijų taisyklių rinkinys (The European Energy Certificate System arba EECS) paskelbė AIB (Išduodančiųjų įstaigų asociacija), valdanti centrinį elektroninį kilmės patvirtinmo garantijų Registrą (AIB Hub).

Teisės akto pakeitimas
priimti, iš dalies pakeisti ar pakeisti bet kokį įstatymą, reglamentą, privalomą taisyklę (įskaitant, bet neapsiribojant, Registro taisykles) arba bet kurios viešosios įstaigos politiką, taisyklę ar reikalavimą (arba bet kokį atitinkamos institucijos atlikto aiškinimo pakeitimą), kuris iš esmės ir neigiamai paveiktų Soldera ir (arba) Nario galimybes įgyvendinti savo teises arba vykdyti savo materialines prievoles pagal Sutartį.

Mokestis
komisinis mokestis, kurį Narys turi sumokėti Soldera už Sutarties vykdymą pagal Sutartyje nustatytą tvarką.

Paslaugos
veikla, priemonės ir nauda, dėl kurių susitarta Sutarties Specialiosiose sąlygose, kurias Soldera suteikia Nariui pagal Sutartį.

Mokėjimo sąskaita
banko sąskaita, į kurią pervedamos Nariui priklausančios pardavimo pajamos, pateikus sąskaitą faktūrą Soldera Platformoje.

2. PASLAUGŲ APIMTIS

2.1. Paslaugos. Kaip susitarta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Paslaugos gali apimti šią veiklą:

2.1.1. Narių vardu vykdoma veikla Registre. Šiame Registre Soldera nagrinėja duomenų pateikimą Registrui ir Registro duomenų tvarkymą Nario vardu. Soldera gali pateikti Registro įstaigai Soldera iniciatyva pasirašytas Sutartis. Soldera atsako už tai, kad Narys galėtų susisiekti su Registro įstaiga. Soldera neatsako už Nario įsipareigojimų Registrui, kylančių iš taisyklių, vykdymą, t. y. šios Paslaugos teikimas nesumažina paties Nario įsipareigojimų Registro įstaigai, tačiau Soldera padės Nariui vykdyti šias prievoles. 

2.1.2. Nario kilmės garantijų pardavimas. Šiame Registre Soldera įsipareigoja savo vardu ir Nario sąskaita vykdyti pardavimo sandorius su Nario kilmės garantijomis. Šios Paslaugos teikimo procedūra grindžiama prekybos procedūra (žr. Bendrųjų sąlygų 2 priedą), o Sutartyje nenurodytais klausimais – pajamos iš Estijos prievolių įstatymo.

2.1.3. Soldera Platformosteikimas. Soldera suteikia Nariui galimybę naudotis Soldera Platforma. Per Soldera Platformą Narys gali, pavyzdžiui, tvarkyti duomenis, duoti nurodymus ir pateikti sąskaitas faktūras.

2.2. Leidimas. Sutarties galiojimui Narys suteikia Soldera leidimą teikti Sutartas Paslaugas: atlikti visas Registracijos Registre operacijas, reikalingas Nario sąskaitai Registruoti, kilmės garantijoms išduoti ir pardavimo sandoriams su kilmės garantijomis tvarkyti. Jei reikia, Narys Soldera suteikia atitinkamą leidimo dokumentą arba paskiria atitinkamas teises Registre. Šis leidimas negali būti panaikintas nenutraukus Sutarties, nebent šalys susitartų kitaip.

3. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Abipusis atstovavimas ir garantijos. Kiekviena šalis šios Sutartiespasirašymo metu ir jos galiojimo laikotarpiu kitai šaliai pareiškia ir garantuoja, kad:

3.1.1. ji turi teisę prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, o Sutartimi šalims sukuriami teisiniai, galiojantys ir privalomi įsipareigojimai;

3.1.2. Sutarties sudarymas ir šalies įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir neprieštaraus i) taikomiems teisės aktams ar kitoms taisyklėms, ii) teismo sprendimams ar administraciniais aktais arba iii) bet kokiam privalomam susitarimui, kurį šalis sudarė ar ketina sudaryti;

3.1.3. atstovas, pasirašęs Sutartį šalies vardu, turi galiojančias atstovavimo teises ir visus įgaliojimus, būtinus Sutarčiai jo vardu pasirašyti;

3.1.4. atstovas nėra nemokus arba bankrutavęs ir nevyksta ar nenumatoma jokia byla, dėl kurios jis taptų bankrutavęs arba nemokus;

3.1.5 atstovas supranta ir priima Registro taisykles ir Sutarties bendrąsias sąlygas bei riziką, susijusią su Sutarties vykdymu. Šalys derėjosi dėl visų Sutartyje nurodytų susitarimų, kiekviena šalis turėjo galimybę daryti įtaką kiekvieno susitarimo turiniui ir nė vienas susitarimas nėra standartinė sąlyga.

3.2 Nario atstovavimas ir garantijos. Narys atstovauja ir garantuoja Soldera šios Sutarties pasirašymo metu ir galiojimo laikotarpiu, kad:

3.2.1. Narys turi teisę perduoti kilmės garantijas ir Nariui netaikomi perdavimo ar arešto draudimai;

3.2.2. kilmės garantijos neturi suvaržymų ir trečiųjų šalių teisių (pvz., įkeitimo), kurie galėtų pagrįstai paveikti Nario gebėjimą sudaryti Sutartį ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

3.2.3. kilmės garantijos atitinka Registro taisyklėse nustatytas sąlygas;

3.2.4. Narys nesudarė ir nesudarys Sutarties, komisinio atlyginimo ar kitokios Sutarties su bet kuriuo kitu asmeniu, kuris tarpininkauja parduodant kilmės garantijas;

3.2.5. nėra išnagrinėtų ar galimų teismo bylų ar kitų teismo procesų prieš Narį, kurie galėtų turėti įtakos Nario gebėjimui sudaryti Sutartį ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

3.2.6. Narys nedelsdamas praneša Soldera, jei teismas iškėlė Nario bankroto bylą arba jei priimamas sprendimas likviduoti Narį kaip juridinį asmenį;

3.2.7. visa informacija ir dokumentai, kuriuos Narė pateikė Soldera arba Registrui pagal Sutartį, yra teisinga, tiksli, išsami ir neklaidinanti visais reikšmingais aspektais;

3.2.8. nėra jokių faktų ar aplinkybių, susijusių su Nario bendrove, kurių Narys aiškiai neatskleidė Soldera ir kurie, jei būtų atskleisti, galėjo turėti įtakos Soldera sprendimui sudaryti Sutartį;

3.2.9. Narys gali įvertinti ir priimti (atskirai arba pasikonsultavęs su nepriklausomomis profesionaliomis konsultacijomis) Registro taisykles, Bendrąsias sąlygas ir Sutarties Specialiąsias sąlygas, taip pat riziką, susijusią su Sutarties vykdymu, ir visapusiškai supranta galimus neigiamus aspektus ir riziką, susijusią su kilmės garantijų pardavimu, įskaitant tai, kad kilmės garantijų rinkos vertė nepriklauso Soldera ir Soldera nesuteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl kilmės garantijų pasiūlos, paklausos ar rinkos kainos;

3.2.10. Narys nenaudoja ir nebando naudoti kilmės garantijų ar lėšų, gautų pardavus kilmės garantijas pinigų plovimui ar teroristų finansavimui, arba veiklai, kurią draudžia tarptautinės prekybos apribojimai, eksporto kontrolės ir (arba) sankcijų reglamentai arba kurie prieštarauja gerajai verslo praktikai; ir

3.2.11. Soldera Platformos Nario paskirta mokėjimo sąskaita priklauso Nariui.

4. NARIO VAIDMUO IR PAREIGOS

4.1. Nario vaidmuo – dalyvauti. Sutartyje kaip elektros energijos gamintojui ir kaip kilmės garantijų vykdytojui, ir šis vaidmuo apima šiuos įpareigojimus:

4.1.1. Pirminė Registracija Registre. Norėdamas išduoti kilmės garantijas, Narys turi užRegistruoti Nario įrenginį ir atidaryti sąskaitą Registre pagal Registro taisykles;

4.1.2. Duomenų teikimas ir pateikimas. Reguliariai teikti su elektros energijos gamyba susijusius duomenis (t. y. bet kokią informaciją, reikalingą gamybos įrenginiui Registruoti Registre, sąskaitai Registre atidaryti ir tvarkyti, taip pat kilmės garantijų suteikimui ir perdavimui) Soldera prašymu Soldera nurodytu būdu. Soldera turi teisę perduoti šiuos duomenis trečiosioms šalims (pvz., AB Litgrid), jei tai būtina vykdant Sutartį;

4.1.3. Elektros energijos gamybos atitiktis. Narys laikosi gamybos reikalavimų, kad galėtų išduoti kilmės garantijas. Narys supranta ir sutinka, kad šių reikalavimų nesilaikymas Sutarties galiojimo laikotarpiu bus esminis Sutarties pažeidimas; ir

4.1.4. Bendradarbiavimas. Narys bendradarbiauja su Soldera ir pateikia Soldera visą informaciją, reikalingą Soldera sutarčiai vykdyti. Narys įsipareigoja atsakyti į visus Soldera prašymus ir užklausas per 7 dienas.

5. MOKESTIS IR IŠLAIDOS

5.1. Mokestis. Jei sudarytą pirkimo-pardavimo Sutartį įvykdė trečioji šalis (t. y. kilmės garantijų pardavimo kaina buvo sumokėta Soldera), Narys moka Soldera mokestį už Sutarties vykdymą, kurio suma nustatyta Sutartyje. Soldera taip pat turi teisę reikalauti mokesčio, jei: 

5.1.1. Nario vardu Soldera sudarytas pardavimo sandoris su kilmės garantijomis nėra užbaigtas dėl Nariui priskirtinų aplinkybių; arba

5.1.2. Soldera pati perka kilmės garantijas; arba

5.1.3. Narys suranda kilmės garantijų pirkėją.

5.2. Mokesčiai. Sutartyje nurodytos sumos mokamos be išskaičiuojamojo mokesčio ar pridėtinės vertės mokesčio. Bet kokiam tiekimui pagal Sutartį taikoma pridėtinės vertės mokesčio tvarka nustatoma pagal jurisdikcijos, kurioje vykdomas pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas sandoris, pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

5.3. Užskaitymas. Soldera turi teisę bet kokias sumas, kurias Soldera moka Nariui, įskaityti į reikalavimus atlyginti išlaidas, Sutartines baudas ir atlyginti žalą, atsiradusią dėl Sutarties ar įstatymų.

6. KONFIDENCIALUMAS

6.1. Konfidenciali informacija. Šalys Sutarties sąlygas ir vykdant Sutartį gautą informaciją laiko konfidencialia ir neatskleidžia jos trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: 

6.1.1. kai atskleisti informaciją reikalaujama pagal teisės aktus; arba 

6.1.2. kai šalis atskleidžia informaciją savo kredito ir finansų įstaigoms, patarėjams, auditoriams ar kitoms šalims, kurios privalo ją laikyti konfidencialia; arba

6.1.3. jei šalis atskleidžia informaciją AB Litgrid ar bet kuriam kitam kilmės garantijų sistemos operatoriui.

6.2. Papildomi šalių įsipareigojimai. Šalis įsipareigoja:

6.2.1. neleisti trečiosioms šalims turėti konfidencialios informacijos, ją perduoti trečiosioms šalims arba su ja susipažinti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, dėl kurių susitarta Sutartyje;

6.2.2. saugoti informacijos laikmenas, kuriose yra konfidenciali informacija, pateikta Sutarčiai vykdyti, atskirai nuo kitų jos turimų informacinių laikmenų ir grąžinti jas per 7 dienas nuo Sutarties galiojimo pabaigos arba kitos šalies prašymu. Informacijos laikmenos, kuriose yra konfidencialios informacijos, kurios negalima grąžinti, turi būti sunaikintos per 7 dienas nuo Sutarties galiojimo pabaigos arba nuo kitos šalies prašymo gavimo;

6.2.3. nedelsiant pranešti kitai šaliai, jei buvo pažeista arba įtariama, kad buvo pažeista konfidencialumo pareiga;

6.2.4. tuo atveju, kai šalis privalo atskleisti konfidencialią informaciją, dėti visas pastangas, kad prieš ją atskleisdama konsultuotųsi su kita Šalimi.

6.3. Terminas. Konfidencialumo pareiga galioja tol, kol galioja Sutartis, ir vienerius metus nuo Sutarties galiojimo pabaigos. 

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Soldera atsakomybė. Soldera yra atsakinga už savo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, nesilaikymą, jei Soldera tyčia arba dėl didelio aplaidumo pažeidė įsipareigojimą. Soldera neatsako už trečiosios šalies įsipareigojimų, kylančių iš Soldera Nario sąskaita sudarytos Sutarties, vykdymą. Soldera neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Registro veiksmų ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai jie atsirado dėl tyčinių Soldera veiksmų. Soldera kompensuos tik tiesioginę žalą, kurią Narys patyrė dėl įsipareigojimų nevykdymo, neviršijant didžiausio galimo Nario mokesčio vieneriems metams, atsižvelgiant į vidutinę kilmės garantijų rinkos kainą praėjusiais metais. Soldera nekompensuos Nariui už prarastas pajamas ar ne pirminę žalą. Norėdamas reikalauti iš Soldera atlyginti žalą, Narys, pasinaudodamas pirmąja galimybe, turi pateikti prašymą atlyginti žalą; tačiau ne vėliau kaip per 1 metus nuo žalos atsiradimo. 

7.2. Nario atsakomybė. Narys yra atsakingas už bet kokį savo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, nevykdymą, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas yra pateisinamas. Narys taip pat laikomas atsakingu už Sutarties pažeidimą, jei Nario atstovas ar bet kuris kitas asmuo, kurį Narys naudoja Nario įsipareigojimams vykdyti, yra atsakingas už Sutarties pažeidimą. Narys, pažeidęs Sutartį, privalo atlyginti Soldera žalą, patirtą dėl Sutarties pažeidimo, taip pat už bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas Soldera dėl to, kad Narys pažeidė Sutartį. Norėdama iš Nario reikalauti atlyginti žalą, Soldera turi pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo pirmą kartą; tačiau ne vėliau kaip per 1 metus nuo žalos atsiradimo.

7.3. Sutartinės nuobaudos.

7.3.1. Jei viena iš šalių nutraukia Sutartį dėl to, kad kita šalis iš esmės pažeidžia Sutartį, arba jei viena iš šalių Sutarties galiojimo laikotarpiu arba pasibaigus Sutarties galiojimui nevykdo 6 skyriuje Sutartų įsipareigojimų, įsipareigojimą pažeidusi šalis privalo kitai šaliai sumokėti iki 1 000 EUR dydžio Sutartinę baudą.

7.3.2. Be Sutartinės nuobaudos, nukentėjusioji šalis turi teisę reikalauti, kad šalis, pažeisdama Sutartį, atlygintų žalą, viršijančią Sutartyje numatytos baudos sumą. 

7.3.3. Šalis turi pranešti apie savo ketinimą pateikti reikalavimą dėl Sutartinės baudos per 6 mėnesius nuo tada, kai sužino apie teisę reikalauti Sutartinės baudos.

7.3.3. Šalis įsipareigoja sumokėti Sutartinę baudą per 14 dienų nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

7.4. Delspinigiai. Jei vėluojama įvykdyti pagal Sutartį atsirandančius finansinius įsipareigojimus, delspinigių norma yra 0,05 % pavėluotos sumos per dieną.

7.5. Neribota atsakomybė. Sutartyje nustatyti atsakomybės apribojimai netaikomi tyčinio pažeidimo ar kitais įstatymuose numatytais atvejais.

8. FORCE MAJEURE (NENUGALIMA JĖGA)

8.1. Force Majeure (nenugalima jėga). Šalies įsipareigojimų neįvykdymas arba nepatenkinamas vykdymas nelaikomas pažeidimu, jei jis įvyko dėl Force Majeure (nenugalimos jėgos), kurias šalys laiko aplinkybėmis, nurodytomis Estijos prievolių įstatymo įstatyme (Force Majeure). 

8.2. Pranešimai. Jei Šalis (paveikta šalis)neįvykdo arba tikisi, kad neįvykdys Sutartyje numatyto įsipareigojimo dėl nenugalimos jėgos įvykio, Šalis per 30 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo apie tokį nenugalimos jėgos įvykį, kitai šaliai(nenukentėjusiai šaliai) turi pateikti rašytinį pranešimą su išsamia informacija apie Force Majeure (nenugalimos jėgos) įvykį (pranešimas apie nenugalimos jėgos atvejį). 

8.3. Force Majeure (nenugalimos jėgos) pasekmės. Nukentėjusioji šalis turi dėti visas pagrįstas pastangas, kad pašalintų arba sušvelnintų Force Majeure (nenugalimos jėgos) įvykio padarinius. Jei paveiktoji šalis negali įvykdyti prievolės, kylančios iš Sutarties, dėl Force Majeure (nenugalimos jėgos) įvykio, toks pažeidimas: 

8.3.1. leidžiama tuo metu ir tiek, kiek Force Majeure (nenugalima jėga) užkerta kelią atlikimui, tačiau tik tuo metu ir tokiu mastu. Siekiant aiškumo, force majeure įvykis neatleis nė vienos šalies nuo bet kokių iš Sutarties kylančių įsipareigojimų, kuriuos ji gali įvykdyti nepriklausomai nuo tokio Force Majeure (nenugalimos jėgos) įvykio;

8.3.2. neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl tokio nevykdymo įvykio dėl Force Majeure (nenugalimos jėgos) įvykio metu arba kaip nors su juo susijusį.

8.4. Susitarimo nutraukimas. Jei dėl Force Majeure (nenugalimos jėgos) nukentėjusioji šalis negali įvykdyti iš Sutarties kylančių įsipareigojimų (įskaitant įsipareigojimą dėl Registro) ir toks prievolės neįvykdymas tęsiasi 60 dienų nuo tos dienos, kai poveikio neturinti šalis gauna pranešimą apie priverstinę prievartą, Šalims negalėdamos derėtis dėl abipusiai priimtinų alternatyvių priemonių Sutarčiai įgyvendinti iki to laikotarpio pabaigos, Šalis, kuri nėra paveikta, turi teisę išimties tvarka atšaukti Sutartį, apie tai raštu pranešdama nukentėjusiajai Šaliai.

9. KITOS MATERIALINĖS SĄLYGOS

9.1. Apjungimo sąlyga. Sutartis apima visas Sutarties sąlygas ir pakeičia bet kokias ankstesnes šalių ketinimų deklaracijas ar susitarimus, kurie nėra įtraukti į Sutartį.

9.2. Rinkodara. Soldera turi teisę bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis organizuoti rinkodaros kampanijas, kad suteiktų Nariui informaciją apie tokių trečiųjų šalių produktus ar Paslaugas. Soldera neturi teisės dalytis Nario kontaktiniais duomenimis be atitinkamo Nario rašytinio prašymo. Šalys turi teisę rinkodaroje naudoti viena kitos vardus ir prekių ženklus, kad viena kitą vadintų bendradarbiavimo partneriais.

9.3. Nepriklausomi rangovai. Šalys yra ir išlieka nepriklausomos šalys. Nei viena Sutarties nuostata, nei su jo vykdymu susijusios aplinkybės nesukuria šalių partnerystės ar bendros įmonės.

9.4. Vėlavimas. Delsimas įgyvendinti teises arba vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties, nereiškia, kad atsisakoma tos teisės ar prievolės. Atskiras ar dalinis bet kokios teisės vykdymas ar vykdymas netrukdo tos teisės vykdymui ar vykdymui kitose dalyse arba bet kokių kitų teisių ar pareigų vykdymui.

9.5. Įsipareigojimų perdavimas ir susitarimo perėmimas. Soldera turi teisę perleisti savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba perduoti visą Sutartį ar jos dalį patronuojančiai įmonei ar dukterinei įmonei be Nario sutikimo ir be išankstinio įspėjimo valstybei Narei. Tokiu atveju Soldera įsipareigoja apie tai raštu pranešti Nariui.

9.6. Reglamentuojantys teisės aktai. Susitarimui ir visoms neSutartinėms prievolėms, atsirandančioms iš Sutarties arba su juo susijusioms, taikomi Estijos Respublikos įstatymai. Sutarčiai netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

9.7. Ginčų sprendimas. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties arba su ja susiję, sprendžiami taikiai šalių derybomis. Nesutarus, ginčą sprendžia Estijos prekybos ir pramonės rūmų arbitražo teismas pagal savo taisykles. Arbitražinį teismą sudaro trys arbitrai. Arbitražo būstinė yra Talinas, Estija. Arbitražo proceso kalba yra anglų.

Papildomos pajamos jau laukia

Kilmės garantijos gali būti parduodamos tik pirmuosius 12 mėnesių po gamybos momento. Parduokite jas dabar, kol dar galite!