Skaitymo laikas 4 minutės

Prekybos procedūra

Nustatomos Šalių teisės ir pareigos, susijusios su prekyba kilmės garantijomis. Be to, jame nustatyta kilmės garantijų pardavimo kainos nustatymo tvarka ir pardavimo pajamų apskaičiavimo tvarka.

Šiame dokumente (Prekybos procedūra) nustatoma prekybos kilmės garantijomis procedūra ir jis yra teisiškai privaloma Sutarties dalis.

1. PREKYBOS OBJEKTAS

1.1 Objektas. Pagal Sutartį Soldera įsipareigoja savo vardu ir Nario sąskaita vykdyti pardavimo sandorius su Nario kilmės garantijomis, kurių pardavimo sąlygos turi būti nustatytos remiantis čia aprašytais principais. Narys įsipareigoja sumokėti Soldera mokestį už tai. Soldera veiksmai Nario atžvilgiu yra nuolatinio pobūdžio. 

1.2. Išimtinė teisė. Soldera turi išimtinę teisę visame pasaulyje parduoti Nario kilmės garantijas. Narys atstovauja ir garantuoja, kad kilmės garantijoms netaikomi jokie kiti tarpininkavimo susitarimai ir kad Narys nesiims jokių kitų veiksmų. Išimtinė teisė taip pat reiškia, kad Sutarties galiojimo metu Soldera turi teisę gauti mokestį, net jei Narys suranda Pirkėją kilmės garantijoms.

1.3. Pardavimo sandorio sumavimas. Narys pripažįsta, kad Soldera turi teisę per vieną pardavimo sandorį parduoti kelių šalių kilmės garantijas.

2. NARIO INSTRUKCIJOS

2.1. Instrukcijos. Narys turi teisę duoti Soldera nurodymus, būtinus sutarčiai vykdyti (pvz., nustatyti minimalią kilmės sertifikatų kainą) tik per Soldera Platformą tiek, kiek nurodyta joje, ir su sąlyga, kad Soldera Platforma turi tokią funkciją instrukcijoms teikti.

2.2. Nedalyvavimas pardavimo sandoryje. Jei sudarant pardavimo sandorį neįmanoma laikytis Nario nurodymų, Nario kilmės garantijos nebus įtrauktos į pardavimo sandorį ir Narys neturi teisės gauti pajamų iš pardavimo sandorio arba jam nebus pranešta apie pardavimo sandorio sąlygas.

3. PARDAVIMO SANDORIO LAIKAS

3.1. Laikas. Soldera turi išimtinę teisę nuspręsti, kada inicijuoti pardavimo sandorį. Narys pripažįsta, kad, kadangi Soldera teikia kelių šalių kilmės garantijas, Soldera gebėjimui sudaryti pardavimo sandorį įtakos turi tai, kiek Soldera garantijų bet kuriuo metu gali parduoti visose šalyse.

3.2. Nuosavybės atsakomybė, susijusi su laiku. Narys pripažįsta, kad Soldera nėra įpareigota atidėti pardavimo sandorį, kad būtų kuo labiau padidinta rinkoje siūloma kaina. Soldera tikslas yra kuo dažniau parduoti kilmės garantijas. Soldera neatsako už bet kokią žalą ar kitas neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl laiko.

4. KAINODARA

4.1. Kainų užklausų gavimas. Prieš sudarant pardavimo sandorį, Soldera privalo paprašyti ne mažiau kaip trijų nepriklausomų pirkėjų kainos pasiūlymo, pagal kurį i) bent vienas pirkėjas turi būti įsikūręs arba veikti už Estijos ribų ir ii) iš pirkėjo turi būti gauta viena kaina, susijusi su ankstesniu sėkmingai su Soldera pardavimo sandor5 sudarusiu subjektu; tačiau Soldera neatsako už tai, kad pirkėjas pateiktų pasiūlymą. 

4.2. Dokumentacija. Soldera įsipareigoja dokumentuoti ir saugoti gautas kainas, kad prireikus būtų galima įrodyti, jog Narys gavo geriausią kainą už savo kilmės garantiją, remdamasis pirkėjo pateiktomis kainų sąmatomis.

5. PARDAVIMO SANDORIŲ SUDARYMAS

5.1. Inicijavimas. Kai Soldera gauna reikiamas kainas ir į pardavimo sandorį galima įtraukti reikiamą kilmės garantijų skaičių, Soldera gali inicijuoti pardavimo sandorį. 

5.2. Pirkėjo pasirinkimas. Soldera pasirenka geriausią kainą iš pirkėjo kainos pasiūlymų. Narys pripažįsta, kad dėl pardavimo sandorio sumavimo negali būti užtikrinta, kad, teoriškai, atskirai pardavus Nario kilmės garantiją nebūtų buvę galima nustatyti geresnės pardavimo kainos.  

5.3. Soldera kaip pirkėjas. Soldera turi teisę paskirti save ar su Soldera susijusį asmenį pardavimo sandorio pirkėju tik tuo atveju, jei Soldera kaina yra lygi arba geresnė už Pirkėjo geriausią kainą ir jei kitos sąlygos yra lygios arba geresnės už Pirkėjo pasiūlymus.

5.4 Nario neįtraukimas į sandorį. Jei pirkėjas neperka viso Soldera parduotinų kilmės garantijų kiekio, Soldera turi išimtinę teisę nuspręsti visiškai ar iš dalies neįtraukti Nario į pardavimo sandorį. Soldera neatsako už bet kokią žalą ar kitas neigiamas šio sprendimo pasekmes. Soldera deda pagrįstas pastangas, kad, jei įmanoma, taip pat parduotų kilmės garantijas, neįtrauktas į pardavimo sandorį.

5.5 Parengiamoji veikla Registre. Soldera turi teisę pervesti Nario kilmės garantijas į savo Registro sąskaitą, kad Soldera būtų pakankamai užtikrinta, kad galėtų sudaryti pardavimo sandorius ir palengvinti Soldera pardavimo sandorių rengimą. Narys neturi teisės susigrąžinti šių kilmės garantijų atgal į Nario sąskaitą Sutarties galiojimo laikotarpiu. Narys turi teisę susigrąžinti visas neparduotas kilmės garantijas, kurias Narys turi pasibaigus Sutarties galiojimui. 

6. MOKESČIO IR IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

6.1. Mokesčio nuskaičiavimas. Sudarius pardavimo sandorį, Soldera turi teisę reikalauti mokesčio iš pajamų, gautų pardavus Nario kilmės garantijas. 

6.2. Išlaidų atskaitymas. Pardavimo sandorio išlaidos atimamos iš pardavimo pajamų prieš surenkant mokestį. Išlaidų pavyzdžiai yra banko pavedimų mokesčiai, Registro importo ir (arba) eksporto kainos ir t. t. Soldera įprastos veiklos išlaidos, pvz., atlyginimai ir kelionės išlaidos, nelaikomos išlaidomis, nes jos turi būti padengiamos iš mokesčio.

7. PRANEŠIMAS

7.1 Per 5 dienas nuo pardavimo sandorio sudarymo Soldera raštu informuoja Narį apie pardavimo sandorį. Pranešime turi būti pateikta bent ši informacija: gauta kaina ir parduotas kiekis. Šiomis aplinkybėmis pardavimo sandorio sudarymo momentas laikomas momentu, kai: i) kilmės garantijos buvo perduotos pirkėjui ir (ii) visa pardavimo kaina buvo sumokėta Soldera.

8. SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ PATEIKIMAS

8.1. Sąskaitų faktūrų pateikimo tvarka. Gavęs pranešimą, Narys turi teisę išrašyti sąskaitas faktūras Soldera už kilmės garantijas, parduodamas per Soldera Platformą. Soldera neįsipareigoja atlikti jokių mokėjimų Nariui prieš pateikiant sąskaitą faktūrą.

8.2 Sąskaitų faktūrų turinys. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta kilmės garantijų pardavimo kaina, atėmus mokesčius ir išlaidas bei kiekį.

8.3 Sąskaitų faktūrų pateikimo laikas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Narys turi teisę pateikti sąskaitą faktūrą dėl pardavimo sandorio. Sąskaitų faktūrų pateikimui netaikomas joks kitas terminas. Kol bus pateikta sąskaita faktūra, Soldera lėšas, laukiančias mokėjimo, laikys šiam tikslui atidarytoje banko sąskaitoje. 

9. MOKĖJIMŲ ATLIKIMAS

9.1. Mokėjimas. Jei Narys per Soldera Platformą pateikė sąskaitą faktūrą, Soldera privalo pervesti atitinkamą sumą į Nario mokėjimo sąskaitą per 7 dienas nuo sąskaitos pateikimo. 

9.2 Delspinigiai. Narys turi teisę taikyti 0,05 % delspinigių už pavėluotą dieną delspinigius.

Papildomos pajamos jau laukia

Kilmės garantijos gali būti parduodamos tik pirmuosius 12 mėnesių po gamybos momento. Parduokite jas dabar, kol dar galite!