Lugemisaeg 4 minutit

Kauplemise kord

Sätestab Poolte õigused ja kohustused seoses Päritolutunnistuste kauplemisega. Lisaks sätestab Päritolutunnistuste müügihinna moodustumise korra ning müügitulu arvutamise korra.

Käesolev dokument “Kauplemise kord” sätestab Päritolutunnistuste kauplemise protseduuri ning on õiguslikult siduv osa Lepingust.

1. KAUPLEMISE ESE

1.1 Ese. Lepinguga kohustub Soldera Liikme jaoks oma nimel ja Liikme arvel tegema müügitehinguid Liikmele kuuluvate Päritolutunnistustega, mille müügitingimused fikseeritakse käesolevas dokumendis kirjeldatud põhimõtete alusel. Liige kohustub Solderale maksma selle eest Tasu. Soldera tegevus Liikme suhtes on püsiva iseloomuga. 

1.2 Ainuõigus. Solderal on ülemaailmselt kehtiv ainuõigus Liikme Päritolutunnistuste müügi teostamiseks. Liige avaldab ja kinnitab, et Päritolutunnistuste suhtes ei kehti muid vahenduskokkuleppeid ning ta ei alusta ise nende suhtes muid toiminguid. Ainuõigus tähendab ka seda, et Lepingu kehtivuse ajal on Solderal õigus saada Tasu ka juhul, kui Liige leiab Päritolutunnistustele ostja ise.

1.3 Müügitehingu agregeerimine. Liige teadvustab, et Solderal on õigus müüa mitme osapoole Päritolutunnistusi ühe müügitehinguna.

2. LIIKME JUHISED

2.1 Juhised. Liikmel on õigus anda Solderale Lepingu täitmiseks vajalikke juhiseid (näiteks Päritolutunnistuste miinimumhinna määramine) üksnes Soldera Platvormi kaudu seal määratletud mahus ja juhul, kui Soldera Platvormil on olemas selline juhiste andmise funktsionaalsus.

2.2 Müügitehinguga mitte liitumine. Kui Liikme juhiseid ei ole võimalik järgida müügitehingu tegemisel, jäävad Liikme Päritolutunnistused müügitehingust välja ning Liikmel ei ole selle müügitehinguga seoses õigust müügitulule ega tingimuste kohta teavitamisele.  

3. MÜÜGITEHINGU AJASTAMINE

3.1 Ajastamine. Solderal on ainuõigus otsustada, millal algatada müügitehing. Liige teadvustab, et kuna Soldera agregreerib mitme osapoole Päritolutunnistusi, siis Soldera võime teha müügitehingut on mõjutatud sellest, kui mitu Päritolutunnistust on Solderal võimalik müüa üle kõikide osapoolte antud hetkel.

3.2 Ajastamisega seotud varaline vastutus. Soldera eesmärk on müüa päritolutunnistusi võimalikult sageli hinnapakkumises kujunenud suurima hinnaga. Soldera eesmärk ei ole müügi hetke ajastada turuhindadega. Seetõttu võib näiteks juhtuda, et Soldera teeb müügitehingu hinnaga, mis nädala pärast oleks olnud suurem. Liige teadvustab, et Solderal ei ole võimalik võtta varalist vastutust turuhindade ajastamisega seotud saamata jäänud tulu või negatiivsete tagajärgede eest.

4 HINNA MOODUSTUMINE

4.1 Hinnapakkumiste võtmine. Enne müügitehingu tegemist on Solderal kohustus küsida hinnapakkumine vähemalt kolmelt iseseisvalt Ostjalt, kusjuures (i) vähemalt üks Ostja peab asuma või tegutsema väljaspool Eestit ja (ii) üks hinnapakkumine peab olema võetud Soldera eelmise eduka müügitehinguga seotud Ostjalt, kuid Soldera ei vastuta selle eest, et see Ostja pakkumise teeks. 

4.2 Dokumentatsioon. Soldera kohustub dokumenteerima ja säilitama saadud hinnapakkumisi, et oleks võimalik vajadusel tõestada, et Liige sai oma Päritolutunnistuste eest parima hinna Ostjate tehtud hinnapakkumiste alusel.

5. MÜÜGITEHINGU TEGEMINE

5.1 Algatamine. Kui Soldera on saanud vajalikud hinnapakkumised ning müügitehingu tegemise jaoks on võimalik kaasata vajalik kogus Päritolutunnistusi, võib Soldera algatada müügitehingu tegemise. 

5.2 Ostja valik. Soldera valib Ostjate hinnapakkumiste hulgast parima hinnaga pakkumise. Liige teavustab, et müügitehingu agregeerimise tõttu ei saa olla kindlust, et hüpoteetiliselt tema Päritolutunnistuse eraldiseisvana müümine ei oleks võimaldanud paremat müügihinda. 

5.3 Soldera ise ostja rollis. Solderal on õigus ennast või endaga seotud isikut nimetada müügitehingus ostjaks ainult juhul, kui Soldera hinnapakkumine on võrdne või parem kui Ostjate parim hinnapakkumine ning kui muud tingimused on Ostjate pakkumistega kas võrdsed või paremad Liikme jaoks.

5.4 Liikme tehingusse mitte kaasamine. Kui Ostja ei osta tervet Soldera müüdavat Päritolutunnistuste kogust, siis Soldera teeb mõistliku pingutuse müüa eelisjärjekorras need Päritolutunnistused, mis on kõige vanemad (st kõige lähemal oma kauplemisperioodi lõpule). Seejärel Soldera arvestab Ostja eelistustega, et lõplikult otsustada millised Päritolutunnistused jäävad selle müügitehinguga müümata. Liige teadvustab, et Soldera ei võta vastutust sellises olukorras tehtud otsustest tuleneva kahju või muu negatiivse tagajärje eest. Soldera teeb mõistlikud pingutused, et müügitehingust välja jäetud Päritolutunnistused võimalusel samuti maha müüa.

5.5 Ettevalmistavad toimingud Registris. Solderal on õigus kanda Liikme Päritolutunnistused enda kontole Registris, et tagada Solderale piisav kindlus müügitehingute tegemiseks ja lihtsustada Solderal müügitehingute ette valmistamist. Liikmel ei ole õigust enda kontole tagasi nõuda neid Päritolutunnistusi Lepingu kehtivuse ajal. Liikmel on õigus tagasi saada kõik temale kuuluvad, kuid müümata Päritolutunnistused Lepingu lõppemisel. 

6. TASUDE JA KULUDE ARVESTUS

6.1 Tasu võtmine. Pärast müügitehingu tegemist on Solderal õigus nõuda Tasu Liikme Päritolutunnistuste müügist saadud tulu arvelt. 

6.2 Kulude maha arvestamine. Enne Tasu sissenõudmist kantakse müügitehinguga seotud kulud maha müügist saadud tulust. Kuludena käsitletakse näiteks pangaülekande tasu, Registri impordi/ekspordi hindasid jms. Kuludena ei käsitleta Soldera enda tavapäraseid tegevuskulusid nagu näiteks palk ja reisikulud, sest neid peab katma Tasu. 

7. TEAVITAMINE

7.1 Pärast müügitehingu tegemist 5 päeva jooksul teavitab Soldera Liiget müügitehingu tegemisest kirjalikult. Teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist infot: saadud hind ja müüdud kogus. Selles kontekstis peetakse müügitehingu tegemise ajahetkeks olukorda, kus (i) Päritolutunnistused on üle kantud Ostjale ja (ii) müügihind on täies ulatuses tasutud Solderale.

8. ARVE ESITAMINE

8.1 Arve esitamise kord. Pärast teavituse saamist on Liikmel õigus esitada Solderale müüdud Päritolutunnistuste eest arve Soldera Platvormi kaudu. Enne arve esitamist ei ole Solderal kohustust Liikmele väljamakseid teha. 

8.2 Arve sisu. Arve peab sisaldama Päritolutunnistuste müügihinda, millest on maha arvestatud Tasu ja kulud, ja kogust.

8.3 Arve esitamise aeg. Liikmel on õigus müügitehinguga seotud arve esitada Lepingu kehtivuse ajal. Arve esitamisele ei rakendata muud ajapiirangut. Kuni arve esitamiseni hoiab Soldera väljamakset ootavat raha selleks otstarbeks avatud arvelduskontol. 

9. VÄLJAMAKSE TEGEMINE

9.1 Väljamakse. Kui Liige on esitanud arve Soldera Platvormi kaudu, on Solderal kohustus Liikme Väljamakse Pangakontole teha vastavas koguses ülekanne 7 päeva jooksul arve esitamisest. 

9.2 Viivis. Liikmel on õigus nõuda viivist 0.05% tähtaegselt tasumata summast päevas.

Lisatulu juba ootab teid

Päritolutunnistega saab kaubelda vaid esimesee 12 kuu jooksul tootmishetkest. Seega ei ole mõistlik sellega kaua oodata.