lugemisaeg 4 minutit

Privaatsuspoliitika

Sätestab Liikme isikuandmete töötlemise korra seoses Soldera osutatavate Teenustega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse, kuidas ja miks Soldera isikuandmeid kogub ja kasutab, ning antakse teavet andmesubjektide õiguste kohta. Soldera võib kasutada talle edastatud isikuandmeid käesolevas dokumendis kirjeldatud otstarveteks või Liikmele isikuandmete kogumise ajal avaldatud otstarveteks.

Solderal on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta, kui muutmise vajaduse peaks tingima muutused Soldera isikuandmete töötlemise praktikas, andmekaitsealastes õigusaktides, järelevalveasutuste juhistes, kohtu- või järelevalveasutuste praktikas või kui muutmise vajadus on tingitud muudest mõistlikest asjaoludest. Kui need muudatused mõjutavad Liiget oluliselt, teavitame Liiget sellest e-posti teel mõistliku aja jooksul enne muudatuste jõustumist.

1. MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

1.1 Selle jaoks, et pakkuda Liikmele Teenuseid, võib Soldera töödelda Liikme isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti b või c alusel sõltuvalt sellest, kas Liige on andmesubjekt. Soldera kogub Liikmelt järgmiseid isikuandmeid:

 • Liikme esindaja nimi ja isikukood;
 • Kontaktandmed, näiteks Liikme e-postiaadress ja telefoninumber.

2. MILLISEL EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

2.1 Isikuandmete puudumisel ei ole võimalik Liikmele pakkuda Teenuseid. Soldera kasutab Liikme isikuandmeid selle jaoks, et:

 • Täita oma kohustusi, mis tulenevad Liikmega sõlmitud Lepingust;
 • Täita kohalduvaid juriidilisi nõudeid;
 • Teavitada Liiget muudatustest Teenustes;
 • Tagada Teenuste pakkumise turvalisus;
 • Hallata Teenuseid ja nende sisemisi protseduure;
 • Parendada Teenuseid;
 • Mõõta või mõista turundamise tõhusust ning korraldada asjakohaseid turunduskampaaniaid;
 • Kombineerida informatsiooni, mida Soldera saab teistest allikatest, sellega, mida Liige on edastanud. Soldera võib kasutada kombineeritud teavet ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

3. MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

3.1 Selleks, et kasutada peatükis 1  kirjeldatud andmeid, tugineb Soldera järgnevatele õiguslikele alustele:

 • Lepingu täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1)(b)). Soldera võib töödelda Liikme andmeid selleks, et osutada Liikmele Teenuseid. 
 • Juriidilise  kohustuse täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1)(c)). Soldera võib töödelda Liikme andmeid, kui Soldera on selleks kohustatud tulenevalt seadusest või Lepingust.
 • Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1)(f)). Soldera võib töödelda Liikme andmeid, kui Solderal on selleks õigustatud huvi.

4. KELLELE VÕIDAKSE ISIKUANDMEID EDASTADA?

4.1 Teenuseosutajad. Selleks, et Soldera saaks osutada Teenuseid parimal viisil, teeb Soldera koostööd erinevate teenuseosutajatega (sh Solderaga seotud isikutega). Soldera võtab kohustuse jagada sellistele osapooltele Liikme isikuandmeid lähtuvalt eesmärgist jagada võimalikult vähe Liikme isikuandmeid teenusepakkujatega.

4.2 Õiguslikud kohustused. Soldera võib jagada Liikme isikuandmeid juhul, kui Soldera on selleks õiguslikult kohustatud.  

4.3 Soldera nõustajad (nt advokaadid, audiitorid, raamatupidajad). Solderal on õigus jagada Liikme isikuandmeid Soldera professionaalsetele nõustajatele Solderale teenuse osutamise eesmärgil, sealhulgas Soldera esindamiseks kohtuvaidlustes, õigusnõustamiseks, audiitorteenuse osutamiseks. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on Soldera õigustatud huvi. Olukorras, kus Liige on Lepingut rikkunud või muul viisil Soldera õigusi rikkunud, ei kaalu Liikme huvid ega õigused Soldera õigustatud huvi üles.

5. KUIDAS JA KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

5.1 Asukoht. Tagamaks Liikme andmete kaitse säilitatakse isikuandmeid Soldera andmebaasides või teenuseosutajate andmebaasides, mis asuvad füüsiliselt Euroopa Majanduspiirkonnas. 

5.2 Säilitamise kestus. Soldera ei töötle Liikme isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks. Soldera säilitab Liikme isikuandmeid üldjuhul kuni Lepingust tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni (s.o 10 aastat alates Lepingu lõppemisest), kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada neid isikuandmeid muu tähtaja jooksul. 

6. MILLISED ON LIIKME ÕIGUSED ISIKUANDMETELE?

6.1 Õigus andmetele juurdepääsule. Liikmel on õigus taotleda juurdepääsu Soldera kui vastutava töötleja valduses olevatele Liikme isikuandmetele. 

6.2 Õigus andmete parandamisele. Liikmel on õigus nõuda Solderalt Liikme isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

6.3 Õigus andmete kättesaamisele. Liikmel on õigus saada oma isikuandmeid, mida Liige on esitanud Solderale, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Liikmel on õigus nõuda, et need andmed edastatakse teisele andmetöötlejale, kui andmeid on kogutud Liikme nõusolekul, vastavalt Lepingule või automaatselt. 

6.4 Õigus võtta oma nõusolek tagasi. Liikme nõusolek on vabatahtlik ning Liikmel on õigus oma nõusolek tagasi võtta igal ajal. Sellisel juhul ei pruugi olla Solderal võimalik Teenuste osutamist jätkata ning see võib põhjustada Liikme-poolse Lepingu rikkumise. Üldjuhul Soldera ei töötle isikuandmeid nõusoleku alusel (kuna tavaliselt toetub Soldera mõnele muule õiguslikule alusele).

7. KAEBUSED

7.1 Kui Liikmel on muresid seoses isikuandmete kasutamisega, võib esitada päringuid või kaebusi Solderale e-postiaadressile support@soldera.org.

7.2 Kui Liige tunneb, et Soldera ei ole küsimusi või muresid piisavalt käsitlenud või tunneb, et tema andmekaitsealaseid õigusi on rikutud, võib Liige esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee). Soldera palub enne ametliku kaebuse esitamist Solderaga ühendust võtta, et leida probleemile sobiv lahendus.

8. KOHALDATAV ÕIGUS

8.1 Käesolevale privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Lisatulu juba ootab teid

Päritolutunnistega saab kaubelda vaid esimesee 12 kuu jooksul tootmishetkest. Seega ei ole mõistlik sellega kaua oodata.