lasīšanas laiks 4 minūtes

Privātuma politika

Nosaka Dalībnieka personas datu apstrādes kārtību saistībā ar Soldera sniegtajiem Pakalpojumiem.

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Šajā dokumentā ir aprakstīts, kā un kāpēc Soldera ievāc un izmanto personas datus, un sniegta informācija par datu subjektu tiesībām. Soldera var izmantot tai sniegtos personas datus šajā dokumentā aprakstītajiem mērķiem vai mērķiem, kas Dalībniekam ir atklāti personas datu vākšanas brīdī.

Soldera ir tiesības vienpusēji mainīt šo privātuma politiku, ja izmaiņu nepieciešamība ir saistīta ar izmaiņām Soldera personas datu apstrādes praksē, datu aizsardzības likumdošanā, uzraudzības iestāžu norādījumos, tiesu vai uzraudzības iestāžu praksē vai ja izmaiņas ir radušās citu saprātīgu apstākļu dēļ. Ja šīs izmaiņas būtiski ietekmēs Dalībnieku, mēs par to informēsim Dalībnieku pa e-pastu saprātīgā termiņā pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

1. KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI?

1.1 Lai sniegtu Dalībniekam Pakalpojumus, Soldera var apstrādāt Dalībnieka personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktu atkarībā no tā, vai Dalībnieks ir datu subjekts. Soldera ievāc tālāk norādītos Dalībnieka personas datus.

 • Dalībnieka pārstāvja vārds un personas kods.
 • Kontaktinformācija, piemēram, Dalībnieka e-pasta adrese un tālruņa numurs.

2. AR KĀDU MĒRĶI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI?

2.1 Bez personas datiem nav iespējams Dalībniekam sniegt Pakalpojumus. Soldera izmanto Dalībnieka personas datus, lai:

 • apvienotu informāciju, ko Soldera saņem no citiem avotiem, ar Dalībnieka sniegto informāciju. Soldera var izmantot informāciju iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.
 • pildītu savus pienākumus, kas izriet no Līguma, kas noslēgts ar Dalībnieku;
 • ievērotu piemērojamās juridiskās prasības;
 • informētu Dalībnieku par izmaiņām Pakalpojumos;
 • rūpētos par piedāvāto Pakalpojumu drošību;
 • pārvaldītu Pakalpojumus un to iekšējās procedūras;
 • uzlabotu Pakalpojumus;
 • izmērītu vai izprastu tirgdarbības efektivitāti un organizētu atbilstošas ​​reklāmas kampaņas;

3. UZ KĀDA TIESISKA PAMATA TIEK APSTRĀDĀTI PERSONAS DATI?

3.1 Lai izmantotu 1. nodaļā aprakstītos datus, Soldera balstās uz tālāk norādītajiem juridiskajiem pamatiem.

 • Līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b apakšpunkts). Soldera var apstrādāt Dalībnieka datus, lai sniegtu Dalībniekam Pakalpojumus.
 • Tiesiskās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts). Soldera var apstrādāt Dalībnieka datus, ja to pieprasa Soldera likumīgās intereses.
 • Juridisko saistību izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts). Soldera var apstrādāt Dalībnieku datus, ja to pieprasa likums vai Līgums.

4. KAM DRĪKST NODOT PERSONAS DATUS?

4.1 Pakalpojuma sniedzēji. Lai Soldera varētu sniegt Pakalpojumus vislabākajā veidā, Soldera sadarbojas ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (t. sk. ar Soldera saistītām personām). Soldera apņemas nodot Dalībnieka personas datus minētajām pusēm tā, lai pakalpojumu sniedzēji saņemtu pēc iespējas mazāk Dalībnieka personas datu.

4.2 Juridiskās saistības. Soldera var nodot Dalībnieka personas datus, ja Soldera ir juridisks pienākums to darīt.

4.3 Soldera padomdevēji (piemēram, juristi, revidenti, grāmatveži). Soldera ir tiesības dalīties ar Dalībnieka personas datiem ar Soldera profesionālajiem padomdevējiem, lai sniegtu uzņēmumam Soldera pakalpojumus, tostarp pārstāvētu Soldera tiesvedībā, sniegtu juridiskas konsultācijas un auditoru pakalpojumus. Datu nodošanas tiesiskais pamats ir Soldera likumīgās intereses. Situācijā, kad Dalībnieks ir pārkāpis Līgumu vai citādi pārkāpis Soldera tiesības, Dalībnieka intereses un tiesības neatsver Soldera likumīgās intereses.

5. KĀ UN CIK ILGI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?

5.1 Vieta. Lai nodrošinātu Dalībnieka datu aizsardzību, personas dati tiek glabāti datubāzēs vai pakalpojumu sniedzēju datubāzēs, kas fiziski atrodas Eiropas Ekonomikas zonā.

5.2 Glabāšanas ilgums. Soldera neapstrādā Dalībnieku personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai izpildītu šo datu apstrādes mērķus, ietverot likumdošanā noteikto pienākumu glabāt datus un aizsargāt savas tiesības, lai atrisinātu no Līguma izrietošu strīdu vai atrisinātu potenciālus strīdus. Soldera parasti glabā Dalībnieku personas datus līdz iespējamo no Līguma izrietošo pretenziju termiņa beigām (t. i., 10 gadus no Līguma darbības beigām), ja nav tieša pienākuma šos personas datus glabāt citu laiku.

6. KĀDAS IR DALĪBNIEKA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATIEM?

6.1 Tiesības piekļūt datiem. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Soldera kā atbildīgā apstrādātāja rīcībā esošajiem Dalībnieka personas datiem.

6.2 Tiesības labot datus. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt Soldera izlabot Dalībnieka personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi.

6.3 Tiesības saņemt datus. Dalībniekam ir tiesības saņemt savus personas datus, ko Dalībnieks ir iesniedzis Soldera, strukturētā, plaši lietotā formātā un mašīnlasāmā formā. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai šie dati tiktu nodoti citam datu apstrādātājam, ja dati ir vākti ar Dalībnieka piekrišanu, saskaņā ar Līgumu vai automātiski.

6.4 Tiesības atsaukt savu piekrišanu. Dalībnieka piekrišana ir brīvprātīga, un Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Šādā gadījumā Soldera, iespējams, nevarēs turpināt sniegt Pakalpojumus, kas var izraisīt situāciju, ka Dalībnieks pārkāpj Līgumu. Vispārīgā gadījumā Soldera neapstrādā personas datus, pamatojoties uz piekrišanu (jo Soldera parasti paļaujas uz kādu citu juridisku pamatu).

7. SŪDZĪBAS

7.1 Ja Dalībniekam ir bažas par personas datu izmantošanu, pieprasījumus vai sūdzības var iesniegt Solderai uz e-pasta adresi support@soldera.org.

7.2 Ja Dalībnieks uzskata, ka Soldera pietiekamā mērā nereaģēja uz jautājumiem vai problēmām, vai uzskata, ka ir pārkāptas viņa datu aizsardzības tiesības, Dalībnieks var iesniegt sūdzību Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijai (www.aki.ee). Soldera lūdz pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas sazināties ar Soldera, lai rastu piemērotu problēmas risinājumu.

8. KOHALDATAV ÕIGUS

8.1 Uz šo privātuma politiku attiecas Igaunijas Republikas tiesību akti.

Papildus ienākumi jau gaida

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus var tirgot tikai pirmajos 12 mēnešos pēc ražošanas brīža, tāpēc ilgi gaidīt nav jēgas.