Lasīšanas laiks 4 minūtes

Tirdzniecības kārtība

Nosaka Pušu tiesības un pienākumus saistībā ar Izcelsmes sertifikātu tirdzniecību. Turklāt tajā ir noteikta Izcelsmes sertifikātu pārdošanas cenas veidošanas kārtība un pārdošanas ieņēmumu aprēķināšanas kārtība.

Šis dokuments “Tirdzniecības kārtība” nosaka Izcelsmes sertifikātu tirdzniecības kārtību un ir juridiski saistoša Līguma sastāvdaļa.

1. TIRDZNIECĪBAS PRIEKŠMETS

1.1 Priekšmets. Ar Līgumu Soldera apņemas Dalībniekam savā vārdā un uz Dalībnieka rēķina veikt pārdošanas darījumus ar Dalībnieku izcelsmes sertifikātiem, kuru pārdošanas noteikumi tiks fiksēti, pamatojoties uz šajā dokumentā aprakstītajiem principiem. Dalībnieks apņemas maksāt Soldera par šo pakalpojumu. Soldera darbībām pret Dalībnieku ir pastāvīgs raksturs.

1.2 Ekskluzīvas tiesības. Uzņēmumam Soldera ir visā pasaulē derīgas ekskluzīvas tiesības pārdot Dalībnieka Izcelsmes sertifikātus. Dalībnieks apliecina, ka uz Izcelsmes sertifikātiem neattiecas citi starpniecības līgumi un viņš neuzsāk nekādas citas darbības saistībā ar tiem. Ekskluzīvas tiesības nozīmē arī to, ka Līguma darbības laikā Soldera ir tiesības saņemt Samaksu arī tad, ja Dalībnieks pats atrod pircēju Izcelsmes sertifikātiem.

1.3 Pārdošanas darījumu apkopošana. Dalībnieks atzīst, ka Soldera ir tiesības pārdot vairāku pušu Izcelsmes sertifikātus ar vienu pārdošanas darījumu.

2. DALĪBNIEKA NORĀDĪJUMI

2.1 Norādījumi. Dalībniekam ir tiesības sniegt Soldera nepieciešamos norādījumus Līguma izpildei (piemēram, noteikt minimālo Izcelsmes sertifikātu cenu) tikai ar Platformas Soldera starpniecību tajā norādītajā apjomā un tikai tad, ja Platformai Soldera ir šādu instrukciju nodošanas funkcionalitāte.

2.2 Nepievienošanās pārdošanas darījumam. Ja, veicot pārdošanas darījumu, nav iespējams ievērot Dalībnieka norādījumus, Dalībnieka Izcelsmes sertifikāti tiks izslēgti no pārdošanas darījuma, un Dalībniekam nepienāksies pārdošanas ieņēmumi vai nosacījumu paziņošana saistībā ar šo pārdošanas darījumu.

3. PĀRDOŠANAS DARĪJUMU LAIKA PLĀNOŠANA

3.1 Laika plānošana. Soldera ir tiesības izlemt, kad uzsākt pārdošanas darījumu. Dalībnieks atzīst, ka, tā kā Soldera apkopo vairāku pušu Izcelsmes sertifikātus, Soldera iespējas veikt pārdošanas darījumu ietekmē tas, cik izcelsmes sertifikātu Soldera konkrētajā brīdī spēj pārdot visām pusēm.

3.2 Ar laika plānošanu saistītā materiālā atbildība. Dalībnieks apzinās, ka Soldera nav pienākuma ieplānot pārdošanas darījumu tā, lai tirgū piedāvātā cena būtu pēc iespējas augstāka. Toties Soldera mērķis ir pārdot Izcelsmes sertifikātus pēc iespējas biežāk. Soldera neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem vai citām negatīvām sekām, kas radušās laika plānošanas dēļ.

4 CENAS VEIDOŠANĀS

4.1 Cenas piedāvājuma pieņemšana. Pirms pārdošanas darījuma veikšanas Soldera apņemas prasīt cenas piedāvājumu vismaz no trim neatkarīgiem Pircējiem, turklāt i) vismaz vienam Pircējam jāatrodas vai jādarbojas ārpus Igaunijas un ii) vienam cenas piedāvājumam ir jābūt no Pircēja, kas saistīts ar Soldera iepriekšējo sekmīgo pārdošanas darījumu, taču Soldera negarantē to, ka šī Pircēja piedāvājums tiks pieņemts.

4.2 Dokumentācija. Soldera apņemas dokumentēt un glabāt saņemtos cenu piedāvājumus, lai būtu iespējams nepieciešamības gadījumā pierādīt, ka Dalībnieks par saviem Izcelsmes sertifikātiem saņēma labāko cenu, pamatojoties uz Pircēja cenas piedāvājumu.

5. PĀRDOŠANAS DARĪJUMA VEIKŠANA

5.1 Uzsākšana. Ja Soldera ir saņēmusi nepieciešamos cenu piedāvājumus un pārdošanas darījumam ir iespējams iekļaut nepieciešamo Izcelsmes sertifikātu daudzumu, Soldera var uzsākt pārdošanas darījumu.

5.2 Pircēja izvēle. Soldera no Pircēju cenu piedāvājumiem izvēlas labākās cenas piedāvājumu. Dalībnieks apzinās, ka pārdošanas darījumu summēšanas dēļ nevar būt pārliecības, ka hipotētiski viņa Izcelsmes sertifikāta pārdošana atsevišķi nebūtu nodrošinājusi labāku pārdošanas cenu.

5.3 Soldera pati pircēja lomā. Soldera ir tiesības sevi vai ar sevi saistītu personu nosaukt par pircēju pārdošanas darījumā tikai tad, ja Soldera cenas piedāvājums ir vienāds vai labāks par Pircēja labāko cenas piedāvājumu un ja citi nosacījumi no Dalībnieka viedokļa ir vienādi vai labāki salīdzinājumā ar Pircēja piedāvājumu.

5.4 Dalībnieka neiesaistīšanās darījumā. Ja Pircējs neiegādājas visu Soldera pārdoto Izcelsmes sertifikātu apjomu, Soldera vienīgajai ir tiesības izlemt, vai Dalībnieku daļēji vai pilnībā izslēgt no pārdošanas. Soldera neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem vai citām negatīvām sekām, kas radušās šī lēmuma dēļ. Soldera pieliks saprātīgas pūles, lai, ja iespējams, pārdotu no pārdošanas darījuma izslēgtos Izcelsmes sertifikātus.

5.5 Sagatavošanas darbības Reģistrā. Soldera ir tiesības pārskaitīt Dalībnieku Izcelsmes sertifikātus uz savu kontu Reģistrā, lai nodrošinātu Soldera pietiekamu drošību pārdošanas darījumiem un atvieglotu Soldera pārdošanas darījumu sagatavošanu. Dalībniekam nav tiesību Līguma darbības laikā atgūt savā kontā šos izcelsmes sertifikātus. Dalībniekam ir tiesības atgūt visus Izcelsmes sertifikātus, kas viņam pieder, bet nav pārdoti Līguma darbības beigās.

6. ATLĪDZĪBU UN IZDEVUMU APRĒĶINS

6.1 Atlīdzības saņemšana. Pēc pārdošanas darījuma veikšanas Soldera ir tiesības pieprasīt Atlīdzību no Dalībnieka Izcelsmes sertifikātu pārdošanas ieņēmumiem.

6.2 Izdevumu norēķināšana. Pirms Atlīdzības iekasēšanas no pārdošanas gūtajiem ienākumiem tiek atskaitītas ar pārdošanas darījumu saistītās izmaksas. Izmaksās ietilpst, piemēram, bankas pārskaitījuma maksas, Reģistra importa/eksporta cenas utt. Soldera parasto darbību izmaksas, piemēram, darba alga un ceļa izdevumi, netiek uzskatītas par izmaksām, jo tās jāsedz no Atlīdzības.

7. PAZIŅOŠANA

7.1 5 dienu laikā pēc pārdošanas Soldera rakstiski informē Dalībnieku par pārdošanu. Paziņojumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: saņemtā cena un pārdotais daudzums. Šajā kontekstā par pārdošanas darījuma veikšanas laiku tiek uzskatīts brīdis, kad i) Izcelsmes sertifikāti ir nodoti Pircējam un ii) pārdošanas cena ir pilnībā samaksāta uzņēmumam Soldera.

8. RĒĶINA IESNIEGŠANA

8.1 Rēķina iesniegšanas kārtība. Pēc paziņojuma saņemšanas Dalībniekam ir tiesības iesniegt rēķinu par Izcelsmes sertifikātiem, kas pārdoti ar platformas Soldera starpniecību. Pirms rēķina iesniegšanas Soldera nav pienākuma Dalībniekam veikt izmaksu.

8.2 Rēķina saturs. Rēķinā ir jāiekļauj Izcelsmes sertifikātu pārdošanas cena, no kuras ir norēķināta Atlīdzība un izmaksas, kā arī daudzums.

8.3 Rēķina iesniegšanas laiks. Dalībniekam ir tiesības Līguma darbības laikā iesniegt ar pārdošanas darījumu saistītos rēķinus. Cits laika ierobežojums rēķina iesniegšanai netiek piemērots. Līdz rēķina iesniegšanai Soldera naudu, kas paredzēta izmaksai, glabā šim nolūkam atvērtā norēķinu kontā. 

9. MAKSĀJUMU VEIKŠANA

9.1 Izmaksa. Ja Dalībnieks ir iesniedzis rēķinu ar Platformas Soldera starpniecību, Soldera ir pienākums 7 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas pārskaitīt attiecīgo summu uz izmaksām paredzēto Dalībnieka bankas kontu.

9.2 Kavējuma nauda. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt kavējuma naudu 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas dienā.

Papildus ienākumi jau gaida

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus var tirgot tikai pirmajos 12 mēnešos pēc ražošanas brīža, tāpēc ilgi gaidīt nav jēgas.