Lasīšanas laiks 11 minūtes

Pakalpojuma sniegšanas pamatnoteikumi

Nosaka Pušu galvenos pienākumus un tiesības, atbildības apjomu un domstarpību risināšanas kārtību Pakalpojumu sniegšanā.

1. TERMINU SKAIDROJUMS

Pircējs
juridiska persona, kas savā saimnieciskajā vai profesionālajā darbībā pērk, tirgo vai izmanto Izcelsmes sertifikātus.

Soldera
juridiska persona, kurai Reģistrā pieder Izcelsmes sertifikātu konts un kura, pamatojoties uz Līgumu, veic darbības ar izcelsmes sertifikātiem trešās personas (t. i., Dalībnieka) uzdevumā, bet savā vārdā, taču tai nepieder ražošanas iekārtas un tā neražo elektrību.

Soldera platforma
Soldera tehnoloģiskais risinājums, kas vienkāršo un automatizē sakarus, datu apmaiņu un uzskaiti starp Pusēm Izcelsmes sertifikātu pārdošanai.

Līgums
Juridiski saistošs komisijas līgums starp Pusēm par Pakalpojumu sniegšanu, kas ietver Līguma vispārējos noteikumus un Līguma speciālos noteikumus.

Dalībnieks
fiziska vai juridiska persona, kura noslēdz Līgumu savā saimnieciskajā vai profesionālajā darbībā un kā tirgus dalībnieks ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem ar ražotni, kas atrodas Latvijā.

Puse vai Puses
Soldera vai Dalībnieks atsevišķi vai kopā.

Izcelsmes sertifikāts
Energopārvaldības organizācijas likumā noteiktais elektroniskais dokuments, kuru AS “Augstsprieguma tīkls” (reģistrācijas Nr. 40003575567) jeb AST izsniedz Dalībniekam kā sistēmas pārvaldītājam un kas apliecina, ka elektroenerģija ražota no atjaunojamiem energoresursiem.

Reģistrs
AS “Augstsprieguma tīkls” kā sistēmas administratora izveidotā un pārvaldītā elektroniskā izcelsmes sertifikātu datubāze, kurā tiek pārvaldīta izcelsmes sertifikātu izsniegšana, izmantošana, eksports, imports un anulēšana.

Reģistra noteikumi
AS “Augstsprieguma tīkls” izstrādātie un publicētie noteikumi un kārtība Reģistra lietošanai, kā arī Izcelsmes sertifikātu izdošanas asociācijas AIB (Association of Issuing Bodies), kas administrē centrālo izcelsmes sertifikātu elektronisko reģistru (AIB Hub), izstrādātie un publicētie standartizētie Visas Eiropas izcelsmes sertifikātu noteikumi (The European Energy Certificate System jeb EECS).

Likuma grozījumi
jebkura likuma, regulas, saistošā noteikuma (tostarp, bet ne tikai Reģistra noteikumu), politikas vai valsts sektora struktūras noteikuma vai prasības pieņemšana, grozījumi vai izmaiņas piemērošanā (vai jebkuras attiecīgās izmaiņas to interpretācijā), kas būtiski un negatīvi ietekmētu Soldera un/vai Dalībnieka spēju īstenot savas tiesības vai pildīt svarīgus pienākumus, kas izriet no Līguma.

Atlīdzība
komisijas maksa, ko Dalībnieks maksā Soldera par Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pakalpojums
Darbības, rīki un priekšrocības, ko Soldera piedāvā Dalībniekam, pamatojoties uz Līgumu un kas ir saskaņotas Līguma Speciālajos noteikumos.

Izmaksu Bankas konts
bankas konts, uz kuru tiks pārskaitīti Dalībniekam piederošie pārdošanas ieņēmumi pēc rēķina iesniegšanas platformā Soldera.

2. PAKALPOJUMU APJOMS

2.1. Pakalpojumi. Saskaņā ar Līguma īpašajiem noteikumiem Pakalpojumu apjoms var ietvert tālāk norādītās darbības.

2.1.1. Darbības reģistrā Dalībnieka vārdā. Soldera šī Pakalpojuma ietvaros nodarbojas ar datu iesniegšanu Reģistrā un datu pārvaldību Reģistrā Dalībnieka labā. Soldera var iesniegt Reģistrā līgumus, kurus Dalībnieks parakstījis pēc Soldera iniciatīvas. Soldera ir atbildīga par to, lai Dalībniekam būtu pieejama saziņa ar Reģistru. Soldera nav atbildīgs par Dalībnieka saistību izpildi pret Reģistru, kas izriet no Reģistra noteikumiem, t. i., šī Pakalpojuma sniegšanas laikā Dalībniekam paša saistības pret Reģistru nesamazinās, bet Soldera palīdz Dalībniekam šo saistību izpildē.

2.1.2. Dalībnieku Izcelsmes sertifikātu pārdošana. Šī Pakalpojuma ietvaros Soldera apņemas savā vārdā un uz Dalībnieka rēķina veikt pārdošanas darījumus ar Dalībniekam piederošiem Izcelsmes sertifikātiem. Šī Pakalpojuma sniegšanas procedūra ir balstīta uz Tirdzniecības kārtību (skatīt Vispārējo noteikumu 2. pielikumu), savukārt jautājumos, kas nav norādīti Līgumā, ir balstīta uz Parādsaistību likumu.

2.1.3. Soldera platformas piedāvājums. Šī Pakalpojuma laikā Soldera nodrošina Soldera platformas pieejamību Dalībniekam. Izmantojot Soldera platformu, Dalībniekam ir iespējams pārvaldīt datus, dot norādījumus un iesniegt rēķinus.

2.2 Pilnvarojums. Dalībnieks piešķir Soldera nepieciešamo pilnvarojumu saskaņoto Pakalpojumu sniegšanai uz Līguma darbības laiku: veikt Reģistrā visas reģistra darbības, kas nepieciešamas, lai Dalībnieks reģistrētu kontu, izsniegtu Izcelsmes sertifikātus un veiktu pārdošanas darījumus. Ja nepieciešams, Dalībnieks izsniedz Soldera atbilstošu pilnvaru vai piešķir attiecīgas tiesības Reģistrā. Šo pilnvarojumu nevar atsaukt, neizbeidzot Līgumu, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

3. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

3.1. Savstarpējās deklarācijas un apliecinājumi. Katra Puse Līguma parakstīšanas un darbības laikā publicē un apstiprina otrai Pusei, ka:

3.1.1.tai ir tiesības uzņemties un pildīt no Līguma izrietošās saistības, un Līgums rada Pusēm tiesiskas un spēkā esošas saistības;

3.1.2 Līguma noslēgšana un Puses saistību izpilde nav pretrunā un nebūs pretrunā i) spēkā esošajiem tiesību aktiem un citiem normatīvajiem aktiem, ii) tiesas lēmumiem un administratīvajiem aktiem vai iii) jebkuram saistošam līgumam, ko Puse ir noslēgusi vai plāno noslēgt;

3.1.3. pārstāvja, kurš parakstījis Līgumu Puses vārdā, pārstāvības tiesības ir spēkā, un pārstāvim ir visas nepieciešamās pilnvaras parakstīt Līgumu Puses vārdā;

3.1.4 tā nav maksātnespējīga vai bankrotējusi, un tai nav nepabeigtas vai paredzamas procedūras, kuru rezultātā tā kļūtu maksātnespējīga vai bankrotējusi;

3.1.5 tā saprot un pieņem Reģistra noteikumus un Līguma vispārējos noteikumus, kā arī riskus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Visas Līgumā ietvertās vienošanās starp Pusēm ir apspriestas, katra Puse var ietekmēt katras vienošanās saturu, un neviena vienošanās nav standarta nosacījums.

3.2 Dalībnieka deklarācijas un apliecinājumi. Dalībnieks publicē un apstiprina uzņēmumam Soldera Līguma parakstīšanas un darbības laikā, ka:

3.2.1. tam ir tiesības atsavināt Izcelsmes sertifikātus un uz tiem neattiecas atsavināšanas aizliegumi un konfiskācijas;

3.2.2. Izcelsmes sertifikāti ir brīvi no trešo personu apgrūtinājumiem un tiesībām (piemēram, ķīlas tiesībām), kas varētu pamatoti ietekmēt Dalībnieka iespējas noslēgt Līgumu un pildīt no Līguma izrietošās saistības;

3.2.3. Izcelsmes sertifikāti atbilst Reģistra noteikumos definētajiem nosacījumiem;

3.2.4. tas nav noslēdzis un neslēgs komisijas līgumu vai citu līgumu ar kādu citu personu par Izcelsmes sertifikātu pārdošanas starpniecību Līguma darbības laikā;

3.2.5. pret to nav nepabeigtas vai iespējamas tiesvedības vai citas tiesvedības, kas varētu ietekmēt viņa spēju slēgt Līgumu un pildīt no Līguma izrietošās saistības;

3.2.6. viņš nekavējoties informē Soldera, ja tiesa ir ierosinājusi viņa bankrota procedūru vai ja tiek pieņemts lēmums par viņa kā juridiskas personas likvidāciju;

3.2.7. visi dati un dokumenti, ko viņš iesniedzis Soldera vai Reģistram saistībā ar Līgumu visos būtiskajos aspektos ir patiesi, precīzi, pilnīgi un nav maldinoši;

3.2.8. nav ar viņa uzņēmumu saistītu faktu vai apstākļu, kurus viņš nebūtu nepārprotami atklājis Soldera un kuru izpaušanas gadījumā būtu bijis pamatoti uzskatīt, ka tie varētu ietekmēt Soldera lēmumu slēgt Līgumu;

3.2.9. viņš spēj izvērtēt un pieņemt (pats vai ar neatkarīgu profesionālu padomu palīdzību) Reģistra noteikumus un Līguma vispārējos un īpašos noteikumus un riskus, kas saistīti ar Līguma izpildi, un pilnībā izprot iespējamos negatīvos aspektus un riskus, kas saistīti ar Izcelsmes sertifikātu pārdošanu, ietverot to, ka Izcelsmes sertifikātu tirgus vērtība ir ārpus Soldera kontroles un ka Soldera nesniedz tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz Izcelsmes sertifikātu piedāvājumu, pieprasījumu vai tirgus cenu;

3.2.10. viņš neizmanto un nemēģina izmantot Izcelsmes sertifikātus vai līdzekļus, kas iegūti, pārdodot Izcelsmes sertifikātus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai, vai darbībām, ko aizliedz starptautiskās tirdzniecības ierobežojumi, eksporta kontroles un/vai sankciju noteikumi vai kas ir pretrunā ar labu uzņēmējdarbības praksi; un

3.2.11. Izmaksas Bankas konts, kuru Dalībnieks norāda Soldera platformā, pieder Dalībniekam.

4. DALĪBNIEKA LOMA UN PIENĀKUMI

4.1. Dalībnieka loma ir piedalīties Līgumā kā elektroenerģijas ražotājam un Izcelsmes sertifikātu komitejas loceklim, un šī loma ietver tālāk norādītās saistības.

4.1.1. Sākotnējā reģistrācija Reģistrā. Lai izsniegtu Izcelsmes sertifikātus, Dalībniekam ir jāreģistrē sava ražošanas iekārta un jāatver konts Reģistrā saskaņā ar Reģistra noteikumiem.

4.1.2. Pārskatu sniegšana un datu iesniegšana. Regulāra ar elektroenerģijas ražošanu saistīto datu (t. i., jebkuras informācijas, kas nepieciešama ražošanas iekārtas reģistrācijai Reģistrā, konta atvēršanai un uzturēšanai Reģistrā, kā arī Izcelsmes sertifikātu izsniegšanai un nodošanai) iesniegšana pēc Soldera pieprasījuma Soldera norādītajā veidā. Soldera ir tiesības nodot šos datus trešajām personām (piemēram,  AS “Augstsprieguma tīkls”), ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei.

4.1.3. Atbilstība elektroenerģijas ražošanas prasībām. Dalībnieks ievēro ražošanai noteiktās prasības, lai varētu izdot Izcelsmes sertifikātus. Dalībnieks saprot un piekrīt, ka šo prasību neievērošana Līguma darbības laikā ir būtisks Līguma pārkāpums.

4.1.4. Sadarbība. Dalībnieks sadarbojas ar Soldera un dara tam pieejamu visu informāciju, kas uzņēmumam Soldera nepieciešama Līguma izpildei. Dalībnieks apņemas atbildēt uz visiem Soldera iesniegtajiem pieprasījumiem un jautājumiem 7 dienu laikā.

5. ATLĪDZĪBA UN IZDEVUMI

5.1. Atlīdzība. Dalībnieks maksā Soldera Atlīdzību par Līguma izpildi Līgumā noteiktajā apmērā, ja noslēgto pārdošanas līgumu pilda trešā persona (t. i., Izcelsmes sertifikātu pārdošanas cena ir samaksāta Soldera). Soldera ir tiesības pieprasīt Atlīdzību arī tad, ja:

5.1.1. Soldera Dalībnieka vārdā veiktais Izcelsmes sertifikātu pārdošanas darījums paliek neizpildīts no Dalībnieka izrietoša apstākļa dēļ; vai

5.1.2. Soldera pati iegādājas Izcelsmes sertifikātus; vai

5.1.3. Dalībnieks pats atrod pircēju izcelsmes sertifikātiem.

5.2. Nodokļi. /Līgumā noteiktās summas uzrāda bez ieturamajiem nodokļiem vai PVN. PVN režīms jebkurai piegādei saskaņā ar Līgumu tiks noteikts saskaņā ar tās jurisdikcijas PVN tiesību aktiem, kurā tiek uzskatīts, ka ir noticis ar PVN apliekams darījums.

5.3. Ieskaits. Soldera ir tiesības veikt ieskaitu no summas, kas Soldera ir jāmaksā Dalībniekam, dzēšot izdevumus, līgumsodus un zaudējumu atlīdzību, kas izriet no Līguma vai likuma.

6. KONFIDENCIALITĀTE

6.1. Konfidenciāla informācija. Puses glabā Līguma noteikumus un Līguma izpildes laikā iegūto informāciju kā konfidenciālu un neizpauž to trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

6.1.1. ja izpaušanu pieprasa likums; vai

6.1.2. ja Puse izpauž informāciju savām kredītiestādēm un finanšu iestādēm, konsultantiem, revidentiem vai citām personām, kurām ir pienākums to glabāt kā konfidenciālu; vai

6.1.3. ja Puse izpauž informāciju AS “Augstsprieguma tīkls” vai citam izcelsmes sertifikāta sistēmas administratoram.

6.2 Pušu papildu pienākumi. Puse apņemas:

6.2.1. nepieļaut konfidenciālas informācijas nokļūšanu trešo personu rīcībā, nepadarīt to pieejamu trešajām personām un neļaut trešajām personām piekļūt informācijai, izņemot Līgumā saskaņotos gadījumus;

6.2.2. tai Līguma izpildei dotos datu nesējus, kas satur konfidenciālu informāciju, glabāt atsevišķi no citiem tās rīcībā esošajiem datu nesējiem un 7 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas vai pēc otras Puses pieprasījuma tos atdot. Datu nesējus, kas satur konfidenciālu informāciju un kurus nevar nodot atpakaļ, iznīcināt 7 dienu laikā no Līguma darbības beigām vai pretenzijas saņemšanas no otras Puses;

6.2.3. nekavējoties informēt otru Pusi, ja ir noticis konfidencialitātes pārkāpums vai ja Pusei ir aizdomas, ka ir noticis konfidencialitātes pārkāpums;

6.2.4. ja Pusei ir pienākums izpaust konfidenciālu informāciju, pielikt visas pūles, lai pirms šādas izpaušanas apspriestos ar otru Pusi.

6.3. Termiņš. Konfidencialitātes pienākums ir spēkā Līguma darbības laikā un 1 gadu pēc Līguma darbības beigām.

7. ATBILDĪBA

7.1 Soldera atbildība. Soldera ir atbildīgs par to saistību nepildīšanu, kas izriet no Līguma, ja Soldera šo pienākumu ir pārkāpis tīši vai rupjas neuzmanības dēļ. Soldera nav atbildīgs par trešo personu no Līguma izrietošo saistību izpildi, ko tā noslēgusi Dalībnieka vārdā. Soldera nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Reģistra darbības vai bezdarbības rezultātā, ja vien tas nav radies Soldera apzinātas darbības dēļ. Soldera atlīdzina tikai tiešos mantiskos zaudējumus, kas nodarīti Dalībniekam saistību nepildīšanas dēļ maksimāli iespējamā Dalībnieka viena gada Atlīdzības apmērā, ņemot vērā iepriekšējā gada Izcelsmes sertifikātu vidējo tirgus cenu. Soldera nekompensē Dalībniekam negūtos ienākumus vai morālo kaitējumu. Lai pieprasītu kompensāciju no Soldera, Dalībniekam ir jāiesniedz atlīdzības prasība pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 gada laikā no zaudējumu rašanās dienas.

7.2. Dalībnieka atbildība. Dalībnieks ir atbildīgs par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu, izņemot, ja pārkāpumam ir attaisnojums. Dalībnieks tiek uzskatīts par atbildīgu par Līguma pārkāpumu arī tad, ja par Līguma pārkāpumu ir atbildīgs Dalībnieka pārstāvis vai cita persona, kuru Dalībnieks izmantoja savu saistību izpildei. Dalībniekam, kurš ir pārkāpis Līgumu, ir pienākums atlīdzināt Soldera Līguma pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus, kā arī iespējamās trešo personu prasības pret uzņēmumu Soldera, kuras radušās sakarā ar Dalībnieka Līguma pārkāpumu. Lai pieprasītu kompensāciju no Dalībnieka, Soldera ir jāiesniedz atlīdzības prasība pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 gada laikā no zaudējumu rašanās dienas.

7.3. Līgumsods.

7.3.1. Ja viena Puse izbeidz Līgumu tāpēc, ka otra Puse ir būtiski pārkāpusi Līgumu vai ja Puse pārkāpj 6. nodaļā noteiktās saistības Līguma darbības laikā vai pēc Līguma izbeigšanas, tad Puse, kura pārkāpusi Līgumu, apņemas samaksāt otrai Pusei līgumsodu līdz 1000 €.

7.3.2. Cietušajai Pusei papildus līgumsodam ir tiesības pieprasīt no Līguma pārkāpējas Puses zaudējumu atlīdzību apmērā, kas pārsniedz līgumsodu.

7.3.3. Par nodomu pieteikt līgumsodu Pusei jāpaziņo 6 mēnešu laikā pēc tam, kad tā uzzinājusi par tiesībām prasīt līgumsodu.

7.3.4. Puse apņemas samaksāt līgumsodu 14 dienu laikā no attiecīgās prasības saņemšanas.

7.4. Kavējuma nauda. No Līguma izrietošo finansiālo saistību izpildes kavējuma gadījumā kavējuma naudas likme ir 0,05 % dienā no nesamaksātās summas.

7.5. Neierobežota atbildība. Līgumā saskaņotie atbildības ierobežojumi nav spēkā tīša pārkāpuma gadījumā vai citos likumā paredzētajos gadījumos.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1 Nepārvarama vara. Puses saistību nepildīšana vai nepienācīga izpilde nav uzskatāma par pārkāpumu, ja to izraisījusi nepārvarama vara, ko Puses uzskata par Parādsaistību likumā noteiktajiem apstākļiem (Nepārvarama vara).

8.2 Paziņošana. Ja Puse (ietekmētā puse) nevar izpildīt vai sagaida, ka nevarēs izpildīt Līgumā paredzētās saistības nepārvaramas varas notikuma dēļ, tai ir jāsniedz otrai Pusei (neietekmētā Puse) rakstisks paziņojums, kurā ir ietverta informācija par nepārvaramas varas apstākļiem (paziņojums par nepārvaramu varu) 30 dienu laikā no brīža, kad ir zināms par šo nepārvaramas varas notikumu.

8.3. Nepārvaramas varas sekas. Ietekmētā Puse pieliek visas saprātīgās pūles, lai novērstu vai mazinātu nepārvaramas varas notikuma sekas. Ja ietekmētā Puse nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas notikuma dēļ, tad šāds pārkāpums:

8.3.1. ir atļauts tajā laikā un tādā mērā, kādā izpildi liedz nepārvarama vara, bet tikai tajā laikā un tādā apmērā. Skaidrības labad — Nepārvaramas varas notikums neatbrīvo nevienu Pusi no jebkādām Līgumā noteiktām saistībām, kuras tā spēj izpildīt neatkarīgi no nepārvaramas varas notikuma iestāšanās;

8.3.2. neuzliek nekādu atbildību neskartajai Pusei par zaudējumiem, kas radušies šādas neizpildes dēļ Nepārvaramas varas notikuma laikā vai jebkādā veidā saistībā ar to.

8.4. Līguma izbeigšana. Ja ietekmētā Puse nevar izpildīt Līgumā paredzētās saistības (t. sk. saistības attiecībā uz Reģistru) nepārvaramas varas apstākļu dēļ un šāda nepildīšana turpinās 60 dienas no dienas, kad neietekmētā Puse ir saņēmusi Nepārvaramas varas paziņojumu, Pusēm nespējot savstarpēji vienoties šā perioda beigās par pieņemamiem alternatīviem pasākumiem Līguma īstenošanai, neietekmētā Puse var izbeigt Līgumu ārkārtas situācijā, nosūtot rakstisku paziņojumu ietekmētajai Pusei.

9. CITI BŪTISKI NOSACĪJUMI

9.1. Izslēdzošais nosacījums. Visi Līguma noteikumi ir iekļauti Līgumā, bet Pušu iepriekšējie nodomu paziņojumi vai vienošanās, kas nav ietverti Līgumā, netiek uzskatīti par Līguma daļu.

9.2. Tirgdarbība. Soldera ir tiesības sadarbībā ar trešajām personām organizēt tirgdarbības kampaņas, lai sniegtu Dalībniekam informāciju par šo trešo personu precēm vai pakalpojumiem. Soldera nav tiesību izpaust Dalībnieka kontaktinformāciju bez attiecīga Dalībnieka rakstiska pieprasījuma. Pusēm ir tiesības tirgdarbībā izmantot vienai otras vārdu un zīmolu un dēvēt vienai otru par sadarbības partneriem.

9.3. Neatkarīgās puses. Līguma puses ir un paliks neatkarīgas puses. Līguma noslēgšana un ar tā izpildi saistītie apstākļi nerada starp Pusēm personālsabiedrības vai kopuzņēmumu.

9.4. Kavējums. No Līguma izrietošo tiesību īstenošanas vai pienākuma izpildes kavēšanās nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām un pienākumiem. Jebkuru tiesību atsevišķa vai daļēja izpilde vai izmantošana neizslēdz šo tiesību izpildi vai izmantošanu citā daļā vai citu tiesību vai pienākumu izmantošanu.

9.5. Saistību pāreja un līguma pārņemšana. Soldera ir tiesības daļēji vai pilnībā nodot savas Līguma saistības vai Līgumu mātes vai meitas uzņēmumam bez Dalībnieka piekrišanas un iepriekš nebrīdinot Dalībnieku. Soldera apņemas šādā situācijā rakstiski informēt Dalībnieku.

9.6. Piemērojamās tiesības. Uz Līgumu un no tā izrietošām vai ar to saistītām ārpuslīgumiskām saistībām attiecas Igaunijas Republikas tiesību akti. ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem (CISG) uz Līgumu neattiecas.

9.7. Jurisdikcija. Strīdi, kas izriet no Līguma vai saistīti ar to, tiks risināti sarunu ceļā starp Pusēm. Ja sarunu ceļā strīdu neizdodas atrisināt, visi strīdi un pretenzijas, kas izriet no Līguma vai ir saistītas ar to, tiks galīgi atrisinātas Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā, pamatojoties uz šiem noteikumiem. Šķīrējtiesas sastāvā ir trīs šķīrējtiesneši. Šķīrējtiesas vieta ir Tallina.Šķīrējtiesas procesa valoda ir angļu valoda.

Papildus ienākumi jau gaida

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus var tirgot tikai pirmajos 12 mēnešos pēc ražošanas brīža, tāpēc ilgi gaidīt nav jēgas.