Lugemisaeg 11 minutit

Teenuse osutamise põhitingimused

Sätestab Poolte põhilised kohustused ja õigused, vastutuste ulatuse ning erimeelsuste lahendamise korra Teenuste osutamisel.

1. MÕISTED

Ostja
juriidiline isik, kes tegeleb Päritolutunnistuste ostmise, kauplemise või kasutamisega oma majandus- või kutsetegevuses.

Soldera
juriidiline isik, kes omab Päritolutunnistuste kontot Registris ning Lepingu alusel teostab kolmanda osapoole (s.o Liikme) eest, kuid oma nimel toiminguid Päritolutunnistustega, kuid kellel endal ei ole tootmisseadmeid ja kes ei tooda elektrienergiat. 

Soldera Platvorm
Soldera tehnoloogiline lahendus, mis lihtsustab ja automatiseerib Poolte vahelist suhtlust, andmevahetust ja raamatupidamist Päritolutunnistuste müügitehingute tegemiseks. 

Leping
Poolte vaheline õiguslikult siduv komisjonileping Teenuste osutamiseks, mille osaks on Lepingu Üldtingimused ja Lepingu Eritingimused.

Liige
füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuses ning turuosalisena toodab Eestis asuva tootmisseadmega elektrienergiat taastuvast energiaallikast.

Pool või Pooled
Soldera ja Liige nimetatud eraldi või koos.

Päritolutunnistus
energiamajanduse korralduse seaduses sätestatud elektrooniline dokument, mille Elering AS (registrikood 11022625) süsteemihaldajana väljastab Liikmele ja mis tõendab, et elektrienergia on toodetud taastuvast energiaallikast.

Register
Elering AS-i kui süsteemihaldaja loodud ja hallatav päritolutunnistuste elektrooniline andmebaas, milles hallatakse päritolutunnistuste väljastamist, kasutamist, eksporti, importi ja kehtivuse kaotamist.

Registri eeskirjad
Elering AS-i välja töötatud ja avaldatud tingimused ja kord Registri kasutamiseks ning Päritolutunnistusi välja andvate asutuste ühenduse AIB (Association of Issuing Bodies), mis haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), välja töötatud ja avaldatud standardiseeritud Euroopa-ülene päritolutunnistuste reeglistik (The European Energy Certificate System ehk EECS).

Seadusemuudatus
mis tahes seaduse, määruse, siduva eeskirja (sealhulgas, kuid mitte ainult, Registri eeskirjad), avaliku sektori asutuse põhimõtete või eeskirjade või nõuete (või nende tõlgendamise muutmine mis tahes asjaomase ametiasutuse poolt) kehtestamine, muutmine või kohaldamise muutmine, mis mõjutaks oluliselt ja ebasoodsalt Soldera ja/või Liikme võimet jõustada oma õigusi või täita Lepingust tulenevaid olulisi kohustusi.

Tasu
komisjonitasu, mida Liige maksab Solderale Lepingu täitmise eest Lepingus kokku lepitud alustel ja korras.

Teenus
Lepingu Eritingimustes kokku lepitud tegevused, tööriistad ja hüved, mida Soldera pakub Liikmele Lepingu alusel.

Väljamaksete Pangakonto
pangakonto, kuhu Liikmele kuuluv müügitulu laekub pärast Soldera Platvormil arve esitamist.

2. TEENUSTE SKOOP

2.1. Teenused. Vastavalt Lepingu Eritingimustes kokku lepitule võib Teenuste skoop hõlmata järgmisi tegevusi:

2.1.1. Registris tomingud Liikme nimel. Selle Teenuse raames Soldera tegeleb Registrisse andmete esitamise ja Registris olevate andmete haldamisega Liikme jaoks. Soldera võib esitada Registrile lepinguid, mida Liige on allkirjastanud Soldera algatusel. Soldera vastutab selle eest, et kommunikatsioon Registriga oleks kättesaadav Liikmele. Soldera ei vastuta Liikme kohustuste, mis tulenevad Registri eeskirjadest, täitmise eest Registri ees, s.t selle Teenuse osutamise käigus ei vähene Liikme enda kohustused Registri ees, kuid Soldera aitab Liiget nende kohustuste täitmisel. 

2.1.2. Liikme Päritolutunnistuste müük. Selle Teenuse käigus kohustub Soldera oma nimel ja Liikme arvel tegema müügitehinguid Liikmele kuuluvate Päritolutunnistustega. Selle Teenuse osutamise protseduur põhineb Kauplemise korral (vt Üldtingimuste lisa 2) ning lähtub Lepingus täpsustamata küsimustes võlaõigusseadusest. 

2.1.3. Soldera Platvormi pakkumine. Selle Teenuse käigus Soldera teeb Liikmele kättesaadavaks Soldera Platvormi. Soldera Platvormi kaudu on näiteks võimalik Liikmel hallata andmeid, anda juhiseid ja esitada arveid. 

2.2 Volitus. Liige annab kokkulepitud Teenuste pakkumiseks Solderale vajaliku volituse Lepingu kehtivuse ajaks: tegema kõiki registritoiminguid Registris, mis on vajalikud Liikmele konto registreerimiseks, Päritolutunnistuste väljastamiseks ja Päritolutunnistuste müügitehingute tegemiseks. Vajadusel annab Liige Solderale sellekohase volikirja või määrab vastavad õigused Registris. Seda volitust ei ole võimalik tagasi võtta ilma Lepingut lõpetamata, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

3. POOLTE AVALDUSED JA KINNITUSED

3.1. Vastastikused avaldused ja kinnitused. Kumbki Pool avaldab ja kinnitab teisele Poolele Lepingu allkirjastamise ja kehtivuse ajal, et:

3.1.1. tal on õigus võtta ja täita Lepingust tulenevaid kohustusi ning Leping loob Pooltele seaduslikud, kehtivad ja siduvad kohustused;

3.1.2.Lepingu sõlmimine ja Poole kohustuste täitmine ei ole vastuolus ega lähe vastuollu (i) kohaldatavate õigusaktide ja muude eeskirjadega, (ii) kohtulahendite ja haldusaktidega ega (iii) mis tahes siduva lepinguga, mille Pool on sõlminud või kavatseb sõlmida;

3.1.3. tema nimel Lepingule alla kirjutanud esindaja esindusõigused on kehtivad ning esindajal on kõik vajalikud volitused Lepingu allkirjastamiseks tema nimel;

3.1.4 ta ei ole maksejõuetu ega pankrotis ning ei ole käimas ega ette näha ühtegi menetlust, mis tooks kaasa selle, et ta läheks pankrotti või muutuks maksejõuetuks; ja

3.1.5 ta mõistab ja aktsepteerib Registri eeskirju ja Lepingu Üldtingimusi ning Lepingu täitmisega kaasnevaid riske. Kõik Lepingus sisalduvad kokkulepped on Poolte vahel läbi räägitud, kumbki Pool sai mõjutada iga kokkuleppe sisu ning ükski kokkulepe ei kujuta endast tüüptingimust.

3.2 Liikme avaldused ja kinnitused. Liige avaldab ja kinnitab Solderale Lepingu allkirjastamise ja kehtivuse ajal, et:

3.2.1. tal on õigus võõrandada Päritolutunnistusi ning neil ei lasu võõrandamiskeelde ja areste;

3.2.2. Päritolutunnistused on vabad kolmandate isikute koormatistest ja õigustest (näiteks pant), mis võiksid mõistlikult mõjutada Liikme võimet sõlmida Lepingut ja täita Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.2.3. Päritolutunnistused vastavad Registri eeskirjades fikseeritud tingimustele;

3.2.4. ta ei ole sõlminud ja ei sõlmi Lepingu kehtivuse ajal Päritolutunnistuste müügi vahendamiseks komisjonilepingut ega muud kokkulepet ühegi teise isikuga;

3.2.5. tema vastu ei ole pooleliolevaid ega tõenäolisi kohtuasju ega muid õiguslikke menetlusi, mis võiksid mõjutada tema võimet sõlmida Lepingut ja täita Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.2.6. ta teavitab koheselt Solderat, kui kohus on algatanud tema pankrotimenetluse või võetakse vastu tema kui juriidilise isiku likvideerimisotsus;

3.2.7. kõik andmed ja dokumendid, mida ta on seoses Lepinguga Solderale või Registrile esitanud, on kõigis olulistes aspektides tõesed, täpsed, täielikud ja mitte eksitavad;

3.2.8. puuduvad tema ettevõttega seotud faktid või asjaolud, mida ta pole Solderale sõnaselgelt avaldanud ja mille avaldamise korral oleks võinud mõistlikult eeldada, et need oleks mõjutanud Soldera otsust Lepingut sõlmida;

3.2.9. ta on võimeline hindama ja aktsepteerima (kas ise või sõltumatu professionaalse nõustamise kaudu) Registri eeskirju ja Lepingu Üldtingimusi ja Eritingimusi ning Lepingu täitmisega kaasnevaid riske ning ta saab täielikult aru Päritolutunnistuste müügiga seotud võimalikest negatiivsetest aspektidest ja riskidest, sealhulgas asjaolust, et Päritolutunnistuste turuväärtus on väljaspool Soldera kontrolli ning Soldera ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid Päritolutunnistuste pakkumise, nõudluse ega turuhinna osas;

3.2.10. ta ei kasuta ega ürita kasutada Päritolutunnistusi või Päritolutunnistuste müügist saadud rahalisi vahendeid rahapesuks või terrorismi rahastamiseks või tegevusteks, mis on keelatud rahvusvaheliste kaubanduspiirangute, ekspordikontrolli ja/või sanktsioonide eeskirjadega või mis on vastuolus heade äritavadega; ja

3.2.11. Väljamakse Pangakonto, mille Liige nimetab Soldera Platvormil, kuulub Liikmele.

4. LIIKME ROLL JA KOHUSTUSED

4.1. Liikme roll on osaleda Lepingus elektrienergia tootjana ja Päritolutunnistuste komitendina ning see roll hõlmab järgmisi kohustusi:

4.1.1. Esmane registreerimine Registris. Päritolutunnistuste väljastamiseks peab Liige registreerima oma tootmisseadme ja avama konto Registris kooskõlas Registri eeskirjadega;

4.1.2. Aruandlus ja andmete esitamine. Elektrienergia tootmisega seotud andmete (s.o igasugune teave, mis on vajalik nii tootmisseadme registreerimiseks Registris, konto avamiseks ja hoidmiseks Registris kui ka Päritolutunnistuste väljastamiseks ja ülekandmiseks) regulaarne esitamine Soldera  nõudmisel Soldera näidatud viisil. Solderal on õigus neid andmeid edastada kolmandatele isikutele (näiteks Elering AS-le), kui see on vajalik Lepingu täitmiseks;

4.1.3. Elektrienergia tootmise nõuetele vastavus. Liige järgib tootmisele kehtestatud nõudeid selleks, et saaks väljastada Päritolutunnistusi. Liige saab aru ja nõustub, et kui ta ei järgi neid nõudeid Lepingu kehtivuse jooksul, on see Lepingu oluline rikkumine; ja

4.1.4. Koostöö. Liige teeb Solderaga koostööd ning teeb talle kättesaadavaks kogu vajaliku informatsiooni, mida Soldera vajab Lepingu täitmiseks. Liige kohustub vastama kõikidele Soldera esitatud taotlustele ja järelepärimistele 7 päeva jooksul.

5. TASU JA KULUD

5.1. Tasu. Liige maksab Solderale Lepingu täitmise eest Tasu Lepingus ettenähtud suuruses, kui sõlmitud müügileping on kolmanda isiku poolt täidetud (s.o Päritolutunnistuste müügihind on tasutud Solderale). Solderal on õigus nõuda Tasu ka juhul, kui: 

5.1.1. Soldera poolt Liikme arvel tehtud Päritolutunnistuste müügitehing jääb täitmata Liikmest tuleneva asjaolu tõttu; või

5.1.2. Soldera ostab ise Päritolutunnistused; või

5.1.3. Liige leiab Päritolutunnistustele ostja ise.

5.2. Maksud. Lepingus nimetatud summad on esitatud kinnipeetava maksu või käibemaksuta. Lepingujärgse mistahes tarne käibemaksuga maksustamine määratakse kindlaks vastavalt selle jurisdiktsiooni käibemaksuseadusele, kus käibemaksuga maksustatav tehing toimunuks loetakse.

5.3. Tasaarvestus. Solderal on õigus tasaarvestada summad, mida Soldera peab maksma Liikmele, Lepingust või seadusest tulenevate kulutuste hüvitamise, leppetrahvi ja kahju hüvitise nõuetega.

6. KONFIDENTSIAALSUS

6.1. Konfidentsiaalne informatsioon. Pooled hoiavad Lepingu tingimusi ning Lepingu täitmise käigus saadud teavet konfidentsiaalsena ega avalda seda kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel: 

6.1.1. kui avaldamine on nõutud seadusega; või 

6.1.2. kui Pool avaldab informatsiooni oma krediidi- ja finantseerimisasutustele, nõustajatele, audiitoritele või teistele isikutele, kes on kohustatud seda konfidentsiaalsena hoidma; või

6.1.3. kui Pool avaldab informatsiooni Elering AS-le või muule päritolutunnistuste süsteemihaldajale.

6.2 Poolte täiendavad kohustused. Pool kohustub: 

6.2.1. välistama konfidentsiaalse informatsiooni sattumise kolmandate isikute valdusesse, kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemise või võimaluse kolmandate isikute juurdepääsuks teabele, välja arvatud Lepingus kokku lepitud juhtudel;

6.2.2. säilitama temale Lepingu täitmiseks antud konfidentsiaalset informatsiooni sisaldavaid andmekandjaid eraldi muudest tema valduses olevatest andmekandjatest ning Lepingu lõppedes või teise Poole nõudmisel tagastama need 7 päeva jooksul. Konfidentsiaalset informatsiooni sisaldavad andmekandjad, mida ei ole võimalik tagastada, hävitatakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest või teise Poole nõude saamisest;

6.2.3. teavitama teist Poolt viivitamatult, kui on toimunud või kui Poolel on kahtlus, et on toimunud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumine;

6.2.4. juhul, kui Pool on kohustatud avaldama konfidentsiaalset informatsiooni, tegema kõik endast oleneva, et enne sellist avalikustamist teise Poolega konsulteerida.

6.3. Tähtaeg. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib Lepingu kehtivuse ajal ja 1 aasta Lepingu lõppemisest. 

7. VASTUTUS

7.1 Soldera vastutus. Soldera vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui Soldera on kohustust rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Soldera ei vastuta tema poolt Liikme arvel sõlmitud lepingust tulenevate kolmanda isiku kohustuste täitmise eest. Soldera ei vastuta Registri tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude eest, välja arvatud kui see on tingitud Soldera tahtlikust tegevusest. Soldera hüvitab kohustuste rikkumise tõttu Liikmel tekkinud üksnes otsese varalise kahju maksimaalselt 1000 euro ulatuses . Soldera ei hüvita Liikmele saamata jäänud tulu ega mittevaralist kahju. Solderalt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Liige esitama kahju hüvitamise nõude esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 aasta jooksul kahju tekkimist arvates.

7.2. Liikme vastutus. Liige vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud kui rikkumine on vabandatav. Liige loetakse vastutavaks Lepingu rikkumise eest ka juhul, kui Lepingu rikkumise eest vastutab Liige esindaja või muu isik, keda Liige kasutas oma kohustuste täitmiseks. Liige hüvitab kohustuste rikkumise tõttu Solderal tekkinud üksnes otsese varalise kahju maksimaalselt 1000 euro ulatuses. Liige ei hüvita Solderale saamata jäänud tulu ega mittevaralist kahju. Liikmelt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Soldera esitama kahju hüvitamise nõude esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 aasta jooksul kahju tekkimist arvates.

7.3. Leppetrahv. 

7.3.1. Kui üks Pool lõpetab Lepingu seetõttu, et teine Pool on Lepingut oluliselt rikkunud või kui Pool rikub Lepingu kehtivuse ajal või pärast Lepingu lõppemist peatükis 6 kokkulepitud kohustusi, siis kohustub kohustust rikkunud Pool tasuma teisele Poolele leppetrahvi summas kuni 1000€. 

7.3.2. Lisaks leppetrahvile on kahjustatud Poolel õigus nõuda Lepingut rikkunud Poolelt kahju hüvitamist summas, mis ületab leppetrahvi summat. 

7.3.3. Pool peab kavatsusest esitada leppetrahvi nõue teatama 6 kuu jooksul pärast leppetrahvi nõude õigusest teadasaamist.

7.3.3. Pool kohustub tasuma leppetrahvi 14 päeva jooksul vastava nõude saamisest alates.

7.4. Viivis. Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral on viivisemäär 0.05% tähtaegselt tasumata summast päevas. 

7.5. Piiramatu vastutus. Lepingus kokku lepitud vastutuse piirangud ei kehti tahtliku rikkumise korral või muul seaduses sätestatud juhul. 

8. VÄÄRAMATU JÕUD

8.1 Vääramatu jõud. Poole kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud, millena käsitavad Pooled võlaõigusseaduses nimetatud asjaolusid (Vääramatu jõud). 

8.2 Teavitamine. Kui Pool (mõjutatud Pool) ei suuda või eeldab, et ta ei suuda täita Lepingust tulenevat kohustust Vääramatu jõu sündmuse tõttu, peab ta esitama teisele Poolele (mõjutamata Pool) kirjaliku teate, mis sisaldab Vääramatu jõu sündmuse üksikasju, (Vääramatu jõu teade) 30 päeva jooksul alates sellest Vääramatu jõu sündmusest teadasaamisest. 

8.3. Vääramatu jõu tagajärg. Mõjutatud Pool teeb kõik mõistlikud jõupingutused Vääramatu jõu sündmuse tagajärgede kõrvaldamiseks või leevendamiseks. Kui mõjutatud Pool ei saa täita Lepingust tulenevat kohustust Vääramatu jõu sündmuse ilmnemise tõttu, siis selline rikkumine: 

8.3.1. on lubatud ajal ja ulatuses, mil täitmist takistab Vääramatu jõud, kuid ainult sel ajal ja selles ulatuses. Selguse huvides - Vääramatu jõu sündmus ei vabasta ühtegi Poolt mis tahes Lepingust tulenevast kohustusest, mida ta on suuteline täitma olenemata sellise Vääramatu jõu sündmuse toimumisest;

8.3.2. ei too mõjutamata Poolele kaasa mingit vastutust kahju eest, mis tulenevad sellisest täitmata jätmisest Vääramatu jõu sündmuse toimumise ajal või on sellega mingil viisil seotud. 

8.4. Lepingu lõpetamine. Kui mõjutatud Pool ei saa Vääramatu jõu tõttu täita Lepingust tulenevat kohustust (sealhulgas kohustust seoses Registriga) ja see täitmata jätmine jätkub 60 päeva jooksul pärast kuupäeva, mil Vääramatu jõu teade on kätte saadud mõjutamata Poole poolt, ilma et Pooled saaksid selle perioodi lõpuks läbi rääkida vastastikku vastuvõetavate alternatiivsete meetmete üle Lepingu elluviimiseks, võib mõjutamata Pool Lepingu erakorraliselt üles öelda, saates kirjaliku teate mõjutatud Poolele.

9. MUUD OLULISED TINGIMUSED

9.1. Välistav tingimus. Lepingus sisalduvad kõik Lepingu tingimused ning Lepingu osaks ei loeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus, ning samuti ei oma Lepingu suhtes tähendust Poolte varasem käitumine. Näiteks kui Liige sõlmib Solderaga mitu Soldera Platvormi Liikmelepingut, siis kehtib ainult kõige viimasena sõlmitud Soldera Platvormi Liikmeleping.

9.2. Turundus.  Solderal on õigus korraldada turunduskampaaniaid koostöös kolmandate osapooltega, et pakkuda Liikmele teavet nende kolmandate osapoolte toodete või teenuste kohta. Solderal puudub õigus jagada Liikme kontaktandmeid ilma Liikme vastavasisulise kirjaliku sooviavalduseta. Pooltel on õigus kasutada üksteise nime ja kaubamärki turunduses viitamaks üksteisele kui koostööpartneritele.

9.3. Sõltumatud osapooled. Pooled on ja jäävad sõltumatuteks osapoolteks. Lepingu sõlmimine ja selle täitmisega seotud asjaolud ei tekita Poolte vahel seltsingut või ühisettevõtet. 

9.4. Viivitus. Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustustest loobumist. Ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse või kohustuse teostamist.

9.5. Kohustuste üleminek ja lepingu ülevõtmine. Solderal on õigus oma Lepingujärgsed kohustused või Leping üle anda osaliselt või täielikult ema- või tütarettevõtjale Liikme nõusolekuta ja Liiget ette teavitamata. Soldera kohustub sellises olukorras kirjalikult Liikmele sellest teatama.

9.6. Kohaldatav õigus. Lepingule ja sellest tulenevatele või sellega seotud lepinguvälistele kohustustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Lepingule ei kohaldu ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG). 

9.7. Kohtualluvus. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püütakse lahendada Poolte läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistega ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused ja nõuded lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus selle reglemendi alusel. Vahekohus koosneb kolmest vahekohtunikust. Vahekohtumenetluse kohaks on Tallinn. Vahekohtumenetluse keel on eesti keel.

Lisatulu juba ootab

Päritolutunnistusi saab kaubelda ainult esimesed 12 kuud pärast tootmishetke, seega ei ole mõistlik kaua oodata.