Skaitymo laikas 4 minutės

Privatumo politika

Nustatoma Nario asmens duomenų, susijusių su Soldera teikiamomis Paslaugomis, tvarkymo tvarka.

Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, laikoma asmens duomenimis. Šiame dokumente aprašoma, kaip ir kodėl Soldera renka ir naudoja asmens duomenis ir pateikia informaciją apie duomenų subjektų teises. Soldera gali naudoti jai pateiktus asmens duomenis čia aprašytais tikslais arba tikslais, kurie buvo atskleisti Nariui tuo metu, kai buvo renkami asmens duomenys.

Soldera turi teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką, jei reikia keisti Soldera asmens duomenų tvarkymo praktiką, duomenų apsaugos teisės aktus, priežiūros institucijų nurodymus, teismų ar priežiūros institucijų praktiką ar kitas pagrįstas aplinkybes. Jei šie pakeitimai turės esminės įtakos Nariui, apie tai pranešime Nariui elektroniniu paštu per protingą laiką iki pakeitimų įsigaliojimo.

1. KOKIE ASMENS DUOMENYS TVARKOMI?

1.1. Siekdama teikti Paslaugas Nariui, Soldera gali tvarkyti Nario asmens duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b arba c punktus, priklausomai nuo to, ar Narys yra duomenų subjektas. Soldera renka šiuos asmens duomenis iš Nario:

 • Nario atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas;
 • kontaktiniai duomenys, pvz., Nario el. pašto adresas ir telefono numeris.

2. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

2.1. Nesant asmens duomenų, Paslaugų teikti Nariui neįmanoma. Soldera naudoja Nario asmens duomenis:

 • vykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties, sudarytos su Nariu;
 • siekiant užtikrinti atitikimą taikomiems teisiniams reikalavimams;
 • informuoti Narį apie Paslaugų pasikeitimus;
 • užtikrinti Paslaugų teikimo saugumą;
 • valdyti Paslaugas ir vidaus procedūras;
 • tobulinti Paslaugas;
 • įvertinti arba suprasti rinkodaros veiksmingumą ir organizuoti tinkamas rinkodaros kampanijas;
 • sujungti informaciją, kurią Soldera gauna iš kitų šaltinių, su Nario pateikta informacija. Soldera gali naudoti bendrą informaciją pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti.

3. KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

3.1 Norėdama naudoti 1 skyriuje aprašytus duomenis, Soldera remiasi šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Soldera gali tvarkyti Nario duomenis, kad galėtų teikti Paslaugas Nariui. 
 • Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Soldera gali tvarkyti Nario duomenis, jei Soldera privalo tai padaryti pagal įstatymus arba Sutartį.
 • Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Soldera gali tvarkyti Nario duomenis, jei Soldera turi teisėtą interesą tai daryti.

4. KAM GALI BŪTI PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS?

4.1. Paslaugų teikėjai. Kad Soldera galėtų kuo geriau teikti Paslaugas, Soldera bendradarbiauja su įvairiais Paslaugų teikėjais (įskaitant su Soldera susijusias šalis). Soldera įsipareigoja dalytis Nario asmens duomenimis su tokiomis šalimis kiek tik įmanoma mažesniu mastu, kuris yra būtinas Paslaugoms atlikti.

4.2. Teisiniai įsipareigojimai. Soldera gali dalytis Nario asmens duomenimis, jei Soldera yra teisiškai įpareigota tai daryti.

4.3. Soldera patarėjai (pvz., advokatai, auditoriai, buhalteriai). Soldera turi teisę dalytis Nario asmens duomenimis su Soldera profesionaliais patarėjais, kad galėtų teikti Paslaugas Soldera, įskaitant atstovavimą Soldera teismo procesuose, teisinių konsultacijų teikimą, audito Paslaugas. Duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra teisėtas Soldera interesas. Tais atvejais, kai Narys pažeidė Sutartį ar kitaip pažeidė Soldera teises, Nario interesai ir teisės neviršija teisėtų Soldera interesų.

5. KAIP IR KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

5.1. Vieta. Siekiant užtikrinti Nario duomenų apsaugą, asmens duomenys saugomi Europos ekonominėje erdvėje fiziškai esančių Paslaugų teikėjų duomenų bazėse arba duomenų bazėse.

5.2. Saugojimo trukmė. Soldera netvarko Nario asmens duomenų ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais tokie duomenys yra tvarkomi, įskaitant teisės aktų nustatytų duomenų saugojimo prievolių vykdymą ir jos teisių spręsti ginčą, kylantį iš Sutarties, apsaugą arba galimą ginčą. Paprastai Soldera saugo Nario asmens duomenis iki bet kokių galimų pretenzijų, kylančių iš Sutarties, senaties termino pabaigos (t. y. 10 metų nuo Sutarties galiojimo pabaigos), išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta aiški teisinė prievolė saugoti tokius asmens duomenis kitu laikotarpiu.

6. KOKIOS YRA NARIO TEISĖS Į ASMENS DUOMENIS?

6.1. Teisė susipažinti su duomenimis. Narys turi teisę prašyti leisti susipažinti su Nario asmens duomenimis, kuriuos turi Soldera kaip duomenų valdytojas.

6.2. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Narys turi teisę reikalauti, kad Soldera ištaisytų Nario asmens duomenis, jei jie yra neteisingi arba neišsamūs.

6.3. Teisė gauti duomenis. Narys turi teisę gauti Nario asmens duomenis, kuriuos Narys pateikė Soldera, susistemintu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu. Narys turi teisę reikalauti, kad tokie duomenys būtų perduoti kitam duomenų tvarkytojui, jei duomenys buvo surinkti gavus Nario sutikimą, pagal Sutartį arba automatiškai.

6.4. Teisę atšaukti sutikimą. Nario sutikimas yra savanoriškas ir Narys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Tokiu atveju Soldera gali būti neįmanoma toliau teikti Paslaugų ir dėl to Narys gali pažeisti Sutartį. Apskritai Soldera netvarko asmens duomenų remdamasi sutikimu (kaip Soldera paprastai remiasi kokiu nors kitu teisiniu pagrindu).

7. SKUNDAI

7.1. Jei Nariui kyla abejonių dėl asmens duomenų naudojimo, užklausas ar skundus Soldera galima siųsti el. paštu adresu support@soldera.org.

7.2. Jei Narys mano, kad Soldera tinkamai neišsprendė klausimų ar problemų arba mano, kad buvo pažeistos Nario duomenų apsaugos teisės, Narys gali pateikti skundą Estijos duomenų apsaugos inspekcijai (www.aki.ee). Soldera prašo susisiekti su ja, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas prieš pateikiant oficialų skundą.

8. TAIKYTINA TEISĖ

8.1. Šią Privatumo politiką reglamentuoja Estijos Respublikos įstatymai.

Papildomos pajamos jau laukia

Kilmės garantijos gali būti parduodamos tik pirmuosius 12 mėnesių po gamybos momento. Parduokite jas dabar, kol dar galite!